Pædagogisk styregruppe

Pædagogisk styregruppe kommissorium

Medlemmer 2016/17: DK, JP (barsel til uge 42, 2016), NF (barsel til april 2017), PRL, MBa, JT

Formål:
Pædagogisk styregruppes formål er at fastholde og understøtte en kreativ, innovativ og motiverende læringskultur på et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i Rysensteens GCP-profil sikres alle læreres didaktiske og pædagogiske kompetenceprofil, så de kan understøtte elevernes studieforberedelse og almendannelse gennem pædagogiske tiltag. Pædagogisk styregruppe sikrer at udefrakommende pædagogiske og didaktiske krav oversættes til en rysensteener-didaktik.


Mål:
At skabe en udviklingsorienteret læringskultur hvor vidensdeling om skolens pædagogiske og didaktiske tiltag er en naturlig del af hverdagen således at fælles standarder for elevernes læring sikres.


Der arbejdes i skoleåret 2016/17 med følgende indsatser:

Implementering af Gymnasiereform 2016

  • Pædagogisk styregruppe skaber rammer for implementering af Gymnasiereformen - særligt vedrørende ændringer i fagenes læreplaner og for de fag, der skal indgå i grundforløbet med henblik på at sikre lærernes involvering og samarbejde i implementering af reformen.

Tegn på læring - mundtlighed

  • Formålet med indsatsen er at understøtte lærernes kompetenceprofil omkring feedback på elevernes mundtlige læringsprogression ved bla at udarbejde feedback og feedforward redskaber til brug i undervisningen.
  • Gymnasieforsker Steen Beck og otte lærere arbejder med aktionsforskning i egen undervisning med det fokus at undersøge, hvordan man pædagogisk og didaktisk kan arbejde med tegn på læring i undervisningen. I slutningen af skoleåret udgives en Rysensteen Tegn på læring didaktik og et kaskademodel for lærernes kompetencer udfoldes.

Tegn på læring - skriftlighed

  • Formålet med indsatsen er at understøtte lærernes kompetenceprofil omkring feedback og feedforward på elevernes skriftlige læringsprogression i fagene og i forhold til de store akademiske opgaver henover de tre år i gymnasiet.  

Kvalitetssikring af karaktergivningen og målrettet brug af feedback på elevernes læringsprogression

  • Pædagogisk styregruppe understøtter faggruppernes arbejde med at udarbejde progressionsplaner og fælles retningslinjer for karaktergivning på grundforløbet/i 1g. Alle faggrupper arbejder dertil med at tydeliggøre progressionen mellem de forskellige trin på karakterskalaen i forhold til fagets progressionsplan, så det bliver enklere for den enkelte elev at forstå sin læringsprogression.


Styrkelse af elevernes læring og motivation i fremmedsprogsundervisningen

  • I fremmedsprogsundervisningen på Rysensteen Gymnasium arbejdes der i år med forskellige indsatser med det overordnede formål at styrke elevernes læring og motivation og samtidig at tydeliggøre koblingen mellem fremmedsprogsundervisning og skolens GCP-program. Der fokuseres på elevernes motivation, deres aktive sprogproduktion gennem inddragelse af eksternt netværk fra dansk og internationalt erhvervs- og kulturliv og på anvendelsesorienteret undervisning fx i innovativ AT, hvor eleverne kan vælge at udarbejde film eller andet kommunikerende materiale til Rysensteens partnerskoler på et af deres fremmedsprog. Særligt for engelsk arbejdes der med en case-baseret årsprøve i 1g, hvor eleverne sprogligt arbejder med autentiske cases fra de lande de skal på studietur til i 3g. I projektet indgår følgende fag: tysk, fransk og engelsk fortsættersprog og spansk begyndersprog.

Gruppens driftsopgaver:

  • Kvalitetssikring af skolens pædagogiske og didaktiske indsatsområde
  • Opfølgning på læreres brug af it i undervisningen og som videndelingsværktøj på skolens læringsplatform ‘EduLife
  • Sikring af opdaterede materialebanker med eksemplariske opgaver inden for de skriftlige eksamensgenrer og DHO, SRO, SRP og AT samt innovation og anvendelsesorientering - det sidste til brug i innovative AT-forløb.
  • Faglig formidling i 1g+2g - Rysensteens skriftlighedsfag til styrkelse af elevernes arbejde med de store akademiske opgaver DHO, SRO og SRP.