Fagkoordinatorer

Kommissorium for Faggrupper & Fagkoordinatorer

Revideret senest: juli 2019
 

Formål

Faggruppens formål er at sikre en fortsat faglig og fagdidaktisk udvikling for alle fagets lærere i henhold til Rysensteen Gymnasiums overordnede strategi, så skolen fastholder sin position som økonomisk bæredygtig organisation med GCP som omdrejningspunkt og med stærk faglighed for alle Rysensteens elever. 
 
Fagkoordinatorens overordnede ansvar
Faggruppen vælger en fagkoordinator for et skoleår af gangen med mulighed for genvalg. Fagkoordinatoren er ansvarlig for såvel intern som ekstern kommunikation til, fra og internt i faget i forhold til skolens udvalgsstruktur, ledelsen (nærmeste leder) og eksterne partnere samt faggruppens drøftelser af arbejdet med GCP.

Fagkoordinatoren fungerer som bindeled mellem ledelse og faggruppe og er ansvarlig for at have overblik over og få kommunikeret omkring effektiviserings- og kvalitetsfastholdelsesprojekter til ledelsen i henhold til nedenstående indsatsområder og handleplaner. På årets første faggruppemøde udarbejdes handleplan for årets arbejde i faggruppen med udgangspunkt i kommissoriets handleplaner. Planen deles med den leder, der er tilknyttet faggruppen. Ved opsamlende møde i april 2020 mellem fagkoordinator og ledelse samles op på dette arbejde.   

Fagkoordinatoren er ansvarlig for, at der planlægges, afholdes og tages referat efter faggruppemøder og at disse er tilgængelige på EduLife efter mødet. 

 

Mål

Faggruppen arbejder med pædagogisk og didaktisk udvikling og videndeling i faget i henhold skolens strategi og indsatsområder.
 

Indsatsområder 2019/20

Effektiviseringstiltag og kvalitetsfastholdelse - fortsat fra 2018/19. 
Implementering af reformens kompetencer, de innovative, digitale, karrieremæssige og globale - herunder afvikler alle fag mindst ét GCP forløb pr årgang. 
Feedback på elevens læringsprogression og elevens systematiske refleksion over sin læring i læringsportfolio i henhold til de faglige mål er fortsat et indsatspunkt for faggruppen. 
Karakterer og undervisningsevaluering


Handleplaner

Kvalitetsfastholdelse og effektiviseringstiltag 
Faggruppen udvælger et antal relevante effektiviserings- og kvalitetsfastholdende tiltag omkring skolens indsatsområder som nævnt ovenfor under indsatsområder 2019/20 som der arbejdes på med udgangspunkt i de i samarbejdstiden 2018/19 iværksatte projekter.

GCP- i undervisningen

På et faggruppemøde i løbet af efteråret 2019 bedes alle faggruppemedlemmer læse et relevant kapitel i bogen Veje til Verdensborgerskab (GCP-styregruppen melder kapitlet ud senest to uger inden mødet), og på denne baggrund diskutere den fortsatte udvikling af det demokratiske dannelsesaspektet i mødet mellem fag og GCP. 
Fagkoordinator sætter minimum en gang om året GCP-forløb på dagsordenen med det formål, at faggruppens medlemmer kan erfaringsudveksle konkrete forløb, og derved understøtte, at alle fag kan gennemføre min. et GCP-forløb om året.
I forlængelse af punktet vedr. GCP-forløb lægges fremlagte og/eller gennemførte forløb i en GCP-videndelings-mappe. 


Faggruppens arbejde med feedback, karaktergivning og undervisningsevaluering
Faggruppen færdiggør eller reviderer sin strategi for feedback, både på mundtligt og skriftligt arbejde for at hjælpe den enkelte lærer med at opfylde kravet om løbende og varieret feedback, så den enkelte elev arbejder henimod at kunne forstå og reflektere over sin læringsprogression. Arbejdet med feedback skal have særligt fokus på hvordan lærerne kan understøtte elevernes forståelse af egen læringsprogression og refleksion over denne i læringsportfolio. 
Gennem året arbejdes og videndeles der struktureret med feedback i undervisningstid og fordybelsestid med udgangspunkt i hjemmesidens oversigt over forskellige former for feedback: “Tegn på læring - didaktik”
Faggruppens model for karaktergivning til understøttelse af fælles sprog omkring karaktergivning genbesøges i forbindelse med besøg af projektgruppe Feedback i efteråret. 
Faggruppen arbejder med kvalitetssikring af karaktergivning og eksamens-/årskarakterer. Dels ved, på et af de førstkommende faggruppemøder, at diskutere erfaringerne med differencerne mellem årskarakterer og eksamenskarakterer ved årets sommereksamen - med særlig fokus på de elever hvor differencen er mindst to karaktertrin. Og dels ved at deltage i et møde med styregruppen for kvalitetssikring efter jul, hvor der reflekteres over fagets løfteevne og karaktergivningspraksis. 
Faggruppen fungerer som en ramme om kvalitetssikring af undervisningsevalueringen. Ved mødet med styregruppen for kvalitetssikring efter jul drøftes fagets praksis med hensyn til undervisningsevaluering og opfølgning på denne.

Faggruppens progressionsplan for skriftlighed i fagene og frem mod SRP
Faggruppen færdiggør/reviderer progressionsplan over, hvordan faget arbejder med at træne elevernes skriftlige kompetencer i henhold til fagets skriftlige milepæle og i henhold til Rysensteens fælles skriftlige progressionsplan frem imod SRP. Dette gælder både for fag med og uden skriftlig eksamen. 
Tidligere SRP besvarelser og SRP opgaveformuleringer videndeles i mappen med eksemplariske opgaver og formuleringer. 
Skriftlighed i 130 timerspuljen, fx løvfald/løvspring, differentierede værksteder og skrivedage afvikles i samarbejde i faggruppen. 

Faglig digital dannelse 

Faggruppen noterer de digitale kompetencer i faget ift skolens digitale progressionsplan. Progressionsplan digital dannelse. 
Faggruppen fokuserer særligt på pædagogiske rammer for brug af digitale arbejdsredskaber, som computer og telefon, og didaktisk integreret informationssøgning til understøttelse af det faglige indhold i undervisningen. 
Til understøttelse af dette arbejde kommer projektmedlemmer fra IT-projektgruppen på besøg hos faggrupperne - det specifikke indhold aftales mellem fagkoordinator og projektgruppen, så det tilpasses faggruppens behov. 

Innovation i fagene og på Rysensteen
Faggruppen skal understøtte faggruppens medlemmer, lærerne, i udvikling af elevernes innovative og kreative kompetencer i en faglig ramme med inddragelse af begreberne problemløsning, idégenerering og udarbejdelse af løsningsforslag. Lokalet FT3 innovation inddrages i videst muligt omfang. 
Videndeling af innovative forløb, der virker i faget, store som små skal ske løbende. Udvikling af rammer for vejledning i innovation i SRO og SRP sker i samarbejde med faggruppen og med medlemmer af projektgruppen innovation.

Progressionsplan innovation 2019/20

Videndelingsstrukturer
Faggruppen har et særligt ansvar for udarbejdelse af vidensdelingsstrukturer på Rysportalen som grundlag for vidensdeling med fagets nyansatte lærere, pædagogikumkandidater og årsvikarer. 
Faggruppen sikrer særlig vidensdeling og erfaringsopsamling omkring GCP-forløb.

Koordinering af faglige forløb - i grundforløbet og i almindelighed
Faggruppen koordinerer det faglige indhold i undervisningen mellem forskellige klasser og hold, når det er hensigtsmæssigt. Særligt i grundforløbet koordineres de faglige forløb. 
Kompetenceudvikling og materialer
Fagkoordinatoren sikrer, at alle fagets lærere er orienterede om aktuelle og relevante kursustilbud, ligesom fagkoordinatoren sikrer intern fælles kompetenceudvikling.
Faggruppen sikrer, at fagets materialer (IT-portaler, bøger(digitale/papir), apparatur mv.) løbende ajourføres i forhold til den faglige udvikling. 

Repræsentation

Alle lærere, der underviser i det eller de pågældende fag, er fødte medlemmer af faggruppen og har mødepligt til alle møder.
To eller flere faggrupper kan vælge at slutte sig sammen til én faggruppe, hvis medlemmerne af begge/alle faggrupper skønner det relevant. Den nye faggruppe skal sikre god og klar kommunikation til og fra alle sine faglærere.