Kvalitetssikring

Vi har på Rysensteen fokuseret på at udvikle et kvalitetssystem, som er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. Vi har lagt vægt på at udvikle en kvalitetskultur, hvor alle niveauer medtænker evaluering som en naturlig del af deres aktiviteter. Det betyder også at alle udvalg i organisationen har som en del af deres kommissorium at varetage kvalitetssikringen på deres områder, hvilket er illustreret i skolens organisationsdiagram. Organisatorisk er Kvalitetschefen og et menigt medlem af Kvalitetssikringsgruppen repræsenteret i HHF og Kvalitetschefen er desuden repræsenteret i UK. Det tilsigtes, at kvalitetsarbejdet ikke reduceres til et ledelsesværktøj, men snarere er en bredt forankret tankegang, der skaber udvikling i hele organisationen, fra top til bund. I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetssystemet fik vi både etableret en række nye evalueringsprocedurer og gennemtænkt og systematiseret en række allerede eksisterende procedurer.

Skolens kvalitetssystem er formuleret i en rapport udfærdiget af de tre lærere i kvalitetsgruppen og rektor, som kan ses til højre. For at sikre at de i Kvalitetsbekendtgørelsen beskrevne områder evalueres min. hvert 3. år, har vi valgt at gennemføre en årlig spørgeskemaundersøgelse for lærerne og for hver årgang af elever. Der gennemføres desuden hvert andet år en trivselsundersøgelse blandt både elever og lærere. På basis af disse resultater udvælges relevante nøgleområder til yderligere evaluering med en kvalitativ tilgang.

I henhold til kvalitetssystemets decentrale tilgang er det de involverede parter, der udformer spørgsmål til kvalitetsgruppens spørgeskema (fx udvalg og ledelse) og efterfølgende tolker besvarelserne samt formulerer udkast til handleplaner. Disse udkast til handleplaner bliver efterfølgende drøftet af det samlede lærerkollegium, hvorefter de endelige handleplaner bliver udarbejdet. Vi har som tidligere nævnt lagt stor vægt på at udbrede evalueringskulturen til hele lærerkollegiet og har i den forbindelse udviklet nye retningslinjer i forhold til undervisningsevaluering.