Vejledende retningslinjer i forbindelse med alvorlig sygdom, ulykker og dødsfald

Ved meddelelse om sygdom, ulykke eller dødsfald indkalder rektor de tilstedeværende medlemmer af MiO. På mødet fordeles de umiddelbare opgaver, behovet for ekstern hjælp vurderes, hvorefter processen sættes i gang. Alle lærere og elever er orienteret om, at rektor eller dennes stedfortræder straks kontaktes, hvis man bliver opmærksom på hændelser af omtalte art.
Retningslinierne, som beskrives nedenfor, administreres af rektor med nødvendig konduite afhængig af situationen.


Alvorlige ulykker, der berører ansatte eller elever på skolen.

1. Ved ulykke eller akut opstået sygdom på skolen kontakter rektor elevens hjem og orienterer om ulykken. Dette gælder ikke i forbindelse med dødsfald.
2. Berørt personale informeres.
3. Berørte klasser informeres, og hvis det skønnes relevant, informeres alle elever eventuelt ved en ekstra indkaldt morgensamling.
4. Hvis den berørte er en elev, afholder studievejlederen eller en stedfortræder for studievejlederen en lektion med elevens klasse og hold.
5. Hvis den berørte er en lærer, afholder rektor et modul med lærerens klasser.

PERSONALE OG ELEVER MÅ IKKE INFORMERES, FØR DER ER SIKKERHED FOR, AT PÅRØRENDE HAR FÅET BESKED.

NB!!! NÆRMESTE HJERTESTARTER FINDES I DGI-BYEN PÅ VÆGGEN OVERFOR VANDKULTURHUSETS RECEPTION.

Vær opmærksom på senreaktioner efter ulykker. Hvis dette observeres, orienteres rektor, hvorefter MIO og studievejleder indkaldes på ny. Ved dette møde kan der tages stilling til yderligere tiltag.


Dødsfald blandt elever

1. Det er vigtigt at understrege, at meddelelse om dødsfald til hjemmet er en politiopgave.
2. Personalet underrettes ved samling på lærerværelset. De lærere, der ikke er til stede, og som har den pågældende elev, orienteres på anden måde.
3. Eleverne underrettes ved ekstraordinær morgensamling. Her afholdes der
1 minuts stilhed. Derefter spilles der et stykke musik. Derefter går eleverne ud i klasserne.
4. Elevens stamklasse og hold samles med mindst to lærere, der har klassen, samt studievejlederen. Denne samling varer resten af skoledagen.
5. De lærere, der har været sammen med klassen og holdet, giver rektor besked, hvis det vurderes, at der er behov for yderligere tiltag, f.eks. i form af en samtale med ekstern psykolog.
6. I skolens øvrige klasser kan læreren tale med klassen om hændelsen, hvis det skønnes nødvendigt. Her bør man især være opmærksom på venner til afdøde.
7. Der flages på halv.
8. Efter et par dage sender rektor brev til hjemmet med information om, hvad skolen har foretaget sig i forbindelse med dødsfaldet.
9. Hvis begravelsen er annonceret, gives der mulighed for, at de, der ønsker det, kan deltage.
10. Skolen sender blomster til begravelsen.
11. Der flages på halv på begravelsesdagen.
12. Klassens lærere er opmærksomme på både kort- og langsigtede reaktioner (f.eks. i forbindelse med mærkedage).
13. Der tages initiativ til, at klassen og holdet efter et par måneder taler om hændelsen, eventuelt med ekstern psykolog.

Sikkerhedsgruppen vurderer, om der er behov for yderligere tiltag for at sikre særlig berørte den fornødne støtte.

Ved selvmord kontakter skolen ekstern psykolog. Ingen foretager sig noget, før der er tilbagemelding derfra.


Dødsfald blandt ansatte

1. Personalet samles på lærerværelset og orienteres. Ikke tilstedeværende ansatte orienteres telefonisk eller på anden måde.
2. Eleverne orienteres ved ekstraordinær morgensamling, hvor der afholdes 1 minuts stilhed.
3. Hvis dødsfaldet sker blandt lærerne, gives lærerens klasser og hold mulighed for at tale om det skete, enten med studievejlederen eller med en lærer.
4. Der flages på halv.
5. Rektor og tilstedeværende medlemmer af MIO vurderer, hvad der skal gøres i forhold til personalet.
6. Hvis begravelsen er annonceret, skal alle have mulighed for at deltage.
7. Skolen sender blomster
8. Der flages på halv.

Rektor vurderer, om der er behov for yderligere tiltag for at sikre særlig berørte den fornødne støtte. Der skal være plads til at handle efter konduite, og rektor kan beslutte at fravige planen.

Ved selvmord kontaktes ekstern psykolog. Ingen foretager sig noget, før der er tilbagemelding derfra.

GL-medlemmer har adgang til at bruge Danske Undervisningsorganisationers Samråd (DUS). Man skal kontakte DUS, Rådgivningen for psykisk arbejdsmiljø på tlf. 33 11 30 88 mandag til torsdag kl. 8.30 – 15.00 eller Gymnasieskolernes Lærerforening 33 29 09 00, som har kendskab til rådgivningstilbuddet.


Elever med alvorlig sygdom i hjemmet eller dødsfald i nærmeste familie

1. Så snart en elev eller lærer bliver opmærksom på ovennævnte, meddeles dette til rektor.
2. Rektor informerer klassens lærere og studievejleder.
3. Rektor eller studievejlederen kontakter eleven i skolen eller på anden måde, og der tilbydes en samtale så hurtigt som muligt.
4. På mødet vurderer rektor (eller studievejleder), hvilken hjælp der er behov for og tilbyder eleven dette.