Kvalitetssikringsstyregruppe

Arbejdsopgaver og kommissorium for Kvalitetsudvalget 2016-17 
Repræsentation 2016-17: LJ (formand), MLe, MP, JN og JL
 

Formål:

Overordnet set er Kvalitetssikringsudvalgets opgave at varetage kvalitetssikringen af arbejdet på Rysensteen, under hensyntagen til vores generelle prioritering om i videst mulig omfang at lade involverede selv varetage evaluering og opfølgning af deres initiativer.

 

Mål:

Vi arbejder løbende for at videreudvikle en bredt funderet undervisnings- og skolekultur, der er gennemsyret af evaluering, opfølgning og feedback - og som klart belyser:

 

 • Kvaliteten af den ydelse Rysensteen leverer med inddragelse af såvel kvantitative som kvalitative indikatorer for kvalitet.

 • Virkningerne af de strukturelle ændringer, der følger af besparelseskravet - herunder også hvordan de påvirker engagementet hos både lærere og elever.

 

Indsatser i skoleåret 2016-17:

Evaluering af nye strukturelle tiltag

 • Vi samarbejder med HHF om evaluering af konsekvenserne af de nye strukturelle tiltag i forlængelse af sparekrav herunder lærernes samarbejdstid, både med hensyn til kvalitet af ydelsen og effektiviseringer hos den enkelte og i kollegaskabet:

 • Vi kommer med forslag til form på tidsregistreringsskema - herunder krav om refleksioner over anvendelse af “samarbejdstid”

 • Vi gennemfører en kvalitativ undersøgelse lige efter nytår

 • Vi indarbejder på baggrund heraf spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen for lærerne  

 

Undervisningsevaluering og karakterpraksis

 • Vi udarbejder sammen med Pædagogisk Styregruppe klare krav til undervisningsevaluering

 • Vi sikrer sammen med Pædagogisk Styregruppe, at der leveres et oplæg til faggruppernes refleksioner over kriterierne for og brug af karakterer med henblik på at kvalitetssikre alle læreres anvendelse af karaktergivningen

 • Behandling af den rapport EVA i årets løb forventeligt udgiver om karaktergivning i gymnasieskolen - og vurdering af behov for opfølgning

 

Årshjul og strategisk planlægning

 • Vi gennemfører årshjulet for strategi og evaluering i samarbejde med HHF og ledelsen med henblik på at sikre:

  • overblik over strategisk planlægning og evalueringsaktiviteter

  • tydeliggørelse af deadlines for strategiske indsatser og deres evaluering

  • inddragelse af HHF i udvælgelse af nøgleområde til evaluering

  • koordination mellem forskellige organer i organisationen

 • På baggrund af årets erfaringer vurderer vi, om der skal indarbejdes yderligere elementer af strategisk evalueringsarbejde i årshjulet

 

Ressourceregnskabet

 • Vi udarbejder og videreudvikler Ressourceregnskabet:

  • Nye områder som skal indarbejdes: evalueringsresultater om GCP, herunder kulturforståelsesforløb for 3.g, nye data om rangering af gymnasier efter løfteevne, sygefravær

 • Vi arbejder på at udbrede kendskabet til Ressourceregnskabet gennem:

  • Oplæg på bestyrelsesmødet i oktober og P-møde i november, hvor indholdet af Ressourceregnskabet 2015-16 fremlægges

  • Udarbejdelse af plan for og oplæg til læreres, faggruppers og udvalgs anvendelse af Ressourceregnskabet, herunder statistik om løfteevne og andre relevante data

 • Afholdelse af pædagogisk halvdag i april med fremlæggelse af tolkning af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og forslag til opfølgningsplaner i forlængelse heraf