Information vedrørende superviseret selvtest på Rysensteen Gymnasium

Introduktion

Ifm. genåbningen af landets uddannelsesinstitutioner er vi af sundhedsstyrelsen og undervisningsministeriet blevet pålagt at udføre superviseret selvtests af skolens elever 2 gange om ugen, så kravet om negativ test hver. 72 time kan overholdes og vi med øget sikkerhed kan tilbyde fysisk undervisning igen.

Vi er en del af den nationale smitteopsporing og kan derfor ikke tilbyde fysisk undervisning til elever, der ikke kan fremvise negative testsvar efter gældende regler. 

Beskrivelse af supervisere

Testen udføres af et kompetent hold af supervisere, der både besidder certifikater som podere samt relevant uddannelse fra Copenhagen Medical til at supervisere og sikre gode forhold under afviklingen af elevernes selvtest. 

Selve testen

Elever vil 2 gange om ugen skulle udføre selvtests med deres stamklasser, assisteret af en supervisor og med deres lærer til stede. Der vil ifm. afvikling af testen blive vejledt i korrekt afspritning af hænder og borde, samt hvordan man udfører en korrekt selvpodning i næsen.

Det tager ca. 20 minutter at udføre en test for en klasse og testen giver svar senest 30 minutter efter podningen er udført. Kommer en elev for sent til selvtesten, vil de blive sendt i skolens testcenter, hvor de vil udføre testen og afvente svar. Er svaret negativt, sendes de tilbage til undervisning. Testcenteret ligger i Elevkælderen i skolens hovedbygning, hvor man må afvente bemanding. 

Databehandling

Testsvaret indberettes digitalt til sundhedsstyrelsen via. en app fra Copenhagen Medical, som eleven downloader, opretter deres personlig profil på og samtidig her giver datasamtykke. Data er personlig og kan ikke tilgås af hverken supervisorer eller andre ansatte på skolen. Testsvaret sendes efterfølgende som en sms til elevens telefon. Testresultater fra selvtests indgår - på lige fod med tests taget andre steder - i elevens “coronapas” og kan bruges de steder, hvor der kræves negative testsvar, der er mindre end 72 timer.

Positive testsvar

Hvis der findes en positiv elev i en klasse, sendes eleven straks til PCR-test. Klassen fortsætter undervisningen på skolen, indtil der foreligger et svar på PCR-testen. Viser denne test et positivt resultat sendes hele klassen hjem, da klassens elever pr. definition er nærkontakter, og der vil være krav om selvisolation indtil en negativ PCR-test kan fremvises for 4. og 6. dagen efter hjemsendelsen. Der vil blive udleveret information til eleverne om den efterfølgende process. Der opfordres kraftigt til ikke at benytte offentligt transport til hjemtransporten.

En elev, der testes positiv, vil blive bedt om at blive tilbage for at indgå i dialog med Lead Supervisoren omkring intern smitteopsporing og Styrelsen for Patientsikkerhed vil blive kontaktet med henblik på at få eleven direkte til PCR-test via. et fast-track system. Eleven får herefter udleveret værnemidler af supervisoren, der bruges indtil selvisolation er muligt. En positivt testet elev må ikke benytte offentlig transport eller taxa fra skolen til PCR-test-stedet og fra PCR-test-stedet til isolationsadressen. Det skal foregå enten på cykel, gåben eller via forældre. 

Det er en forudsætning for fysisk tilstedeværelse på ungdomsuddannelsesinstitutionerne, at man testes regelmæssigt og efter de gældende retningslinjer på området (i praksis to gange om ugen). Testes man positivt for Covid-19 i en PCR-test, kan man først fritages fra dette krav efter 14 dage efter det positive testresultat. Det betyder, at man skal blive hjemme, og at man i perioden overføres til nødundervisning. Samtidig gælder, at man ud over de 14 dage først kan vende tilbage til skolen når man har været symptomfri i to døgn. I øvrigt gælder sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Elever der er testet positiv for Covid-19 fritages for krav om test i perioden fra 14 dage fra positiv test og frem til 180 dage efter (imunitetsperioden). 

Alle hjemsendte elever (nære kontakter til en smittet) vil blive sat på nødundervisning, indtil der kan fremvises negative testsvar fra PCR-tests efter gældende regler.

Negative testsvar sendes til covid19test@rysensteen.dk (sikker mail).

Lærere og andet personale

Alle ansatte på skolen er underlagt samme krav om negativ tests hver 72. time og skal dermed også udføre selvtests 2 gange ugentligt, som foregår i skolens testcenter med assistance af en supervisor. Desuden tilstræbes en afstand på 2 meter til eleverne i alle undervisningssammenhænge. Positive testsvar fra lærere håndteres af skolens ledelse efter gældende retningslinjer.

Opfordring til test før fremmøde

I øjeblikket kører skolen på 50% kapacitet og elever har derfor skiftevis en uge i skole og en uge med fjernundervisning. Vi opfordrer kraftigt til at der tages en test før første fremmøde i de uger, hvor man møder fysisk på skolen, så vi yderligere nedsætter risikoen for smitte.  

Undtagelser

Elever, der af lægefaglige grunde ikke kan testes, skal aflevere en attest, der udleveres i testcenteret i Elevkælderen og returneres underskrevet af en sundhedsfaglig person.

Elever, der har været testet positive for Covid-19 inden for de seneste 180 dage sender det positive testsvar med navn og dato til covid19test@rysensteen.dk (sikker mail).

Elever, som er vaccinerede og kan fremvise et gyldigt bevis på dette, er desuden fritagede.