AT-synopsis

Lovkrav til indhold i synopsen:

 1. Titel og angivelse af fagkombination
 2. Problemformulerin
 3. Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med
 4. Diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene
 5. Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål
 6. En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse
 7. Litteraturliste
 8. En perspektivering til studierapporten

Forslag til disposition for en AT-synopsis:

1. Forside:

På forsiden angives: Navn, klasse, gymnasium, titel på emne og fagkombination (for begge fag anføres deres niveau). Husk at angive, hvilken opgave du har valgt, hvis der er flere at vælge imellem.
1 side (tæller ikke med i det samlede sidetal).
2. Indledning og Problemformulering.

Her introduceres læseren til opgavens emne og får opgaven afgrænset, og dette leder frem til problemformuleringen. Selve problemformuleringen må gerne være formuleret som et eller flere spørgsmål, som skal have en sådan karakter, at begge fag kan benyttes til besvarelsen af problemformuleringen.
½ side
3. Underspørgsmål.

Her præsenteres de underspørgsmål, der er arbejdet med. De er mere konkret formulerede spørgsmål, der belyser sider af problemformuleringen. Disse underspørgsmål kan være enkeltfaglige eller flerfaglige. Er de enkeltfaglige, skal begge fag repræsenteres. Husk at nævne, hvilke underspørgsmål, du vil svare på i synopsen, og hvilke du vil komme nærmere ind på i det mundtlige oplæg (fremlæggelsen).

½ side
4. Behandling af underspørgsmålene: Materiale, teori, metode og delkonklusioner.

Hvert underspørgsmål gennemgås enkeltvis - for hvert af dem skal du komme ind på tre ting:

·  Først præsenteres det materiale (empiri), der er anvendt i besvarelsen af opgaven. Materialer kan være bøger, artikler, hjemmesider, kunstværker, eksperimenter, modeller og lignende.

·  Derefter skal du endvidere beskrive og diskutere, hvilke teorier og metoder du benytter og hvorfor. Det er ikke nok at nævne en metode, men redegør for, hvorfor den bruges, så du viser, at du ved, hvad metoden er, og hvad den kan bruges til. Der skal anvendes teorier og metoder fra begge fag.

·  Til sidst skal du kortfattet redegøre for selve arbejdet (eksempelvis eksperiment eller tekstanalyse). Derefter skal du for hvert underspørgsmål skrive en konklusion, der samler op på resultaterne på den analyse du har foretaget for at besvare underspørgsmålet.
2 sider
5. Samlet konklusion

I dette punkt konkluderer du på din problemformulering. Konklusionen skal bygge på konklusionerne på dine underspørgsmål og skal klart svare på din problemformulering. Der skal være tydelig sammenhæng mellem problemformulering, underspørgsmål, delkonklusioner og den samlede konklusion. Det er her du viser, at det enkeltfaglige kan kombineres til en tværfaglig viden om et emne.
¼ side
6. Spørgsmål til videre undersøgelse - herunder studierapporten

Her kan du give bud på, hvordan undersøgelsen kunne fortsættes og udbygges. Du skal især give et bud på, hvordan andre teorier og metoder, som du har brugt i de tidligere AT-forløb, kunne benyttes i arbejdet med problemformuleringen, og også om materiale fra dine tidligere AT-projekter kunne bruges til at belyse underspørgsmål i din synopsis. Du skal således henvise til Studierapporten, som vejleder og censor får sammen med synopsen.
½ side
7. Litteraturliste

Litteraturlisten er det materiale, du har brugt for at kunne svare på problemformuleringen. Brug de sædvanlige regler for litteraturhenvisning. Bare fordi du har læst en tekst, behøver den dog ikke at være relevant at have med på din litteraturliste. Tekster du har taget med for at se mere klog ud, men ikke har læst, skal heller ikke med på listen, da du risikerer at blive spurgt om indholdet.
1 side (tæller ikke med i det samlede sidetal)

Problemformulering

 • I problemformuleringen angives den sag man har valgt at arbejde med
 • En problemformulering må gerne stille modsætninger op.
 • En problemformulering må gerne være spørgende (ikke hvem-hvad-hvor spørgsmål, men spørgende i form af undren), eller være bygget over statements

Der skal være sammenhæng mellem problemformulering og hovedkonklusionen: Før I sætter punktum, så læg dem ved siden af hinanden og overvej, om I ikke skal skærpe problemformuleringen. Demonstrer sammenhængen ved at præsentere hovedkonklusionen lige efter problemformuleringen.

Gode råd til eksamen

Godt råd: Fremlæggelsen og synopsens brug til eksamen
Den mundtlige del af AT-eksamen starter med en 10-12 minutters fremlæggelse. Da denne fremlæggelse ikke bare er en gentagelse af synopsen bør den forberedes grundigt, gerne med udarbejdelsen af et talepapir med disposition og stikord.
Husk, at det stadig er din problemformulering, der er styrende for hele undersøgelsen, og dermed også for fremlæggelsen. Og husk at inddrage begge fag.

En disposition for fremlæggelsen kunne være:

 1. - kort indledning med afsæt i synopsen
 2. - de fagligt vigtigste og mest selvstændige resultater af undersøgelsen
 3. - forklaring på fremgangsmåden (empiri/materialer, teori, metode)
 4. - undersøgelsens perspektiver og begrænsninger
 5. - undersøgelsen set i forhold til studierapporten
 6. - afslutning med forslag til emner for dialogen, fx konsekvenser, metodeproblemer, perspektiver.

Det er vigtigt at øve sig på en sådan fremlæggelse ved at sige den højt, gerne for nogle tilhørere (læsegruppe eller lign.). Dels finder man ud af, om tiden overholdes, dels bliver fremlæggelsen meget mere flydende og overbevisende, og man kan slippe papiret, hvilket giver et bedre helhedsindtryk.
Det er desuden vigtigt at arbejde videre med synopsen efter den er afleveret, så man kan uddybe med yderligere materiale eller pointer og eventuelt selv finde fejl eller mangler ved synopsen, som kan reddes ved fremlæggelsen.