Strategi 2015-20

Med baggrund i Rysensteens Gymnasiums vision fra 2008 (og erfaringerne fra implementeringen af de tre strategiske spor Medindflydelse, Relation og Sundhed ligeledes fra 2008) samt de strategiske indsatsområder vedtaget af bestyrelsen fra 2012-2017, er nedenstående strategi 2015-20 formuleret.

Strategiens grundlag

 1. Rysensteen Gymnasiums godkendelse som profilskole med Global Citizenship Programme som indsats januar 2015

 2. De økonomiske fremtidsudsigter, der tegner sig for STX fra ministeriel side fra 2016


Strategien er fremkommet på baggrund af:

 • et samlet historisk oplæg om arbejdet med Rysensteens strategier (16. april 2015 GT), 

 • et udkast til en strategi skabt i visionens ramme af Viden, Læring, Demokrati og Fællesskab behandlet på bestyrelsesmøde 17. juni 2015, 

 • drøftelser på HHF gennem møder efteråret 2015 - bl.a. på et strategiseminar 22. oktober 2015 

 • et endeligt oplæg fremlagt for bestyrelsen 6. november 2015. 


Sidste korrigeringer er foretaget på HHF-mødet 10. november 2015.

Strategi for Rysensteen Gymnasium 2015-20 - endelig version

1. Rysensteen Gymnasium fastholder sin position som en økonomisk bæredygtig organisation med profilen Global Citizenship Programme

 • Styrkelse af en bevidsthed hos alle ansatte om omkostningseffektivitet i såvel undervisningsstrukturer som organisatoriske tiltag med fastholdelse af engagementet hos den enkelte og i kollegaskabet
 • Opbygning af en kvalitetssikring af GCP-profilen med en klar struktur for evaluering og et heraf klart ekspliciteret resultat for elevernes GCP-udbytte
 • Netværksopbygning også til det private erhvervsliv til understøttelse af elevernes anvendelsesorienterede læring gennem gymnasiet samt understøttelse af fremtidige studie- og karriereplaner for eleverne

2. På Rysensteen Gymnasium udmøntes almendannelsen med GCP som perspektiv og NORA (Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed) som ramme

 • Gennem en ansvarliggørende skolekultur - herunder GCP-programmet -  styrkes elevernes dannelse til aktive medborgere, der engageret handler for at gøre verden bedre både for sig selv og andre
 • Gennem GCP-programmet øges elevernes viden om og handlekompetence til mødet med andre kulturer
 • Gennem GCP-programmet styrkes elevernes robusthed til individuelt at imødegå modstand og forandringer
 • Gennem GCP-programmet styrkes Rysensteens elevers appetit på at studere og arbejde i udlandet
 • Med fokus på NORA udvikles elevernes refleksioner over medansvar i relation til ”mødet med den anden” – elevernes stærke individualisering mødes med krav om medansvar for fællesskabet 

3. På Rysensteen Gymnasium understøttes en stærk faglighed for alle Rysensteens elever med GCP som perspektiv

Alle lærere på Rysensteen indgår i et kompetenceudviklingssystem, som sikrer et fortsat stærkt engageret læringsmiljø for Rysensteens elever

 • Alle lærere på Rysensteen besidder kompetencer, så udmøntningen af GCP-perspektivet i læringen understøttes af klart opstillede mål – både i fagundervisningen og i den tværfaglige undervisning
 • Den stærke faglighed på Rysensteen Gymnasium understøttes af et evalueringssystem med opfølgning og feedback, der synliggør tegn på læring for såvel eleven selv samt internt i organisationen samt eksternt for omverden.

17. november 2015/GT