Strategi 2020-25

Strategi for Rysensteen Gymnasium 2015-20

1. Rysensteen Gymnasium fastholder sin position som en økonomisk bæredygtig organisation med profilen  Global Citizenship Programme

 • Styrkelse af en bevidsthed hos alle ansatte om omkostningseffektivitet i såvel undervisningsstrukturer som organisatoriske tiltag med fastholdelse af engagementet hos den enkelte og i kollegaskabet
 • Opbygning af en kvalitetssikring af GCP-profilen med en klar struktur for evaluering og et heraf klart ekspliciteret resultat for elevernes GCP-udbytte
 • Netværksopbygning også til det private erhvervsliv til understøttelse af elevernes anvendelsesorienterede læring gennem gymnasiet samt understøttelse af fremtidige studie- og karriereplaner for eleverne

2. På Rysensteen Gymnasium udmøntes almendannelsen med GCP som perspektiv og NORA (Nysgerrighed,  Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed) som ramme

 • Gennem en ansvarliggørende skolekultur - herunder GCP-programmet -  styrkes elevernes dannelse til aktive medborgere, der engageret handler for at gøre verden bedre både for sig selv og andre
 • Gennem GCP-programmet øges elevernes viden om og handlekompetence til mødet med andre kulturer
 • Gennem GCP-programmet styrkes elevernes robusthed til individuelt at imødegå modstand og forandringer
 • Gennem GCP-programmet styrkes Rysensteens elevers appetit på at studere og arbejde i udlandet
 • Med fokus på NORA udvikles elevernes refleksioner over medansvar i relation til ”mødet med den anden” – elevernes stærke individualisering mødes med krav om medansvar for fællesskabet 

3. På Rysensteen Gymnasium understøttes en stærk faglighed for alle Rysensteens elever med GCP som perspektiv

 • Alle lærere på Rysensteen indgår i et kompetenceudviklingssystem, som sikrer et fortsat stærkt engageret læringsmiljø for Rysensteens elever
 • Alle lærere på Rysensteen besidder kompetencer, så udmøntningen af GCP-perspektivet i læringen understøttes af klart opstillede mål – både i fagundervisningen og i den tværfaglige undervisning
 • Den stærke faglighed på Rysensteen Gymnasium understøttes af et evalueringssystem med opfølgning og feedback, der synliggør tegn på læring for såvel eleven selv samt internt i organisationen samt eksternt for omverden.

17. november 2015/GT