Pædagogisk styregruppe

Pædagogisk styregruppe kommissorium

Styregruppen består af: NF, DK, JP, PRL
Leder: JT

Under pædagogisk styregruppe er der i skoleåret fire projektgrupper, som besættes: IT i fagene, Innovation i fagene samt på Rysensteen, Formativ feedback og Sprog 
I hver projektgruppe sidder en eller to styregruppemedlemmer.

Formål

Pædagogisk styregruppes formål er at fastholde og understøtte en kreativ, innovativ og motiverende læringskultur på et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i Rysensteens GCP-profil sikres alle læreres didaktiske og pædagogiske kompetenceprofil. Gennem videndeling og kollegialt samarbejde understøttes elevernes studieforberedelse og almen dannelse. Pædagogisk styregruppe sikrer at udefrakommende pædagogiske og didaktiske krav oversættes til en rysensteener-didaktik.

Mål

At skabe en udviklingsorienteret læringskultur, hvor vidensdeling om skolens pædagogiske og didaktiske tiltag er en naturlig del af hverdagen, således at fælles standarder for elevernes læring sikres.


Der arbejdes i skoleåret 2018/19 med følgende indsatser

Implementering af og fortsat understøttelse af gymnasiereformens kompetencer

  • innovative kompetencer 
  • digitale kompetencer
  • karrieremæssige kompetencer  
  • globale kompetencer


Kvalitetssikring af elevernes skriftlige læringsprogression og understøttelse af faggruppernes formative feedback-arbejde

  • Pædagogisk styregruppe understøtter faggruppernes arbejde med at give formativ feedback på det skriftlige såvel som det mundtlige arbejde. Alle faggrupper arbejder med en strategi for feedback i deres fag. Faggrupperne arbejder desuden med deres fags rolle i skolens samlede skriftlige progressionsplan


Styrkelse af elevernes læring og motivation i fremmedsprogsundervisningen

  • I fremmedsprogsundervisningen på Rysensteen Gymnasium arbejdes der i år med forskellige indsatser med det overordnede formål at styrke elevernes læring og motivation og samtidig at tydeliggøre koblingen mellem fremmedsprogsundervisning og skolens GCP-program. I projektet indgår følgende fag: tysk og fransk fortsættersprog samt kinesisk og spansk begyndersprog.


Gruppens driftsopgaver

  • Kvalitetssikring af skolens pædagogiske og didaktiske indsatsområde
  • Opfølgning på læreres brug af it i undervisningen og som videndelingsværktøj på skolens læringsplatform EduLife
  • Løbende opdatering af materialebanker med eksemplariske opgaver inden for de skriftlige eksamensgenrer og DHO, SRO, SRP og AT samt innovation og anvendelsesorientering - det sidste til brug i innovative AT-forløb og i flerfaglige samarbejder.Formidlingsfaget i 1g+2g+3g - Rysensteens skriftlighedsfag til styrkelse af elevernes arbejde med de store akademiske opgaver DHO, SRO og SRP
  • Løbende vedligehold og opdatering af skolens formalia-hjemmeside