Pædagogisk styregruppe

Pædagogisk styregruppe kommissorium

Medlemmer 2017/18: DK, JP, NF, PRL, JT

Formål:

Pædagogisk styregruppes formål er at fastholde og understøtte en kreativ, innovativ og motiverende læringskultur på et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i Rysensteens GCP-profil sikres alle læreres didaktiske og pædagogiske kompetenceprofil. Gennem videndeling og kollegialt samarbejde understøttes elevernes studieforberedelse og almen dannelse. Pædagogisk styregruppe sikrer at udefrakommende pædagogiske og didaktiske krav oversættes til en rysensteener-didaktik.

Mål: At skabe en udviklingsorienteret læringskultur hvor vidensdeling om skolens pædagogiske og didaktiske tiltag er en naturlig del af hverdagen således at fælles standarder for elevernes læring sikres.

Pædagoisk styregruppe arbejder i skoleåret 2017/18 med følgende indsatser:

Implementering af Gymnasiereform 2017

  • Pædagogisk styregruppe understøtter fortsat implementering af Gymnasiereformen - særligt vedrørende ændringer i fagenes læreplaner. For de fag, der indgår i grundforløbet sikres rammer for ændringer som følge af grundforløbsevaluering med henblik på at sikre lærernes involvering og samarbejde i implementering af reformen.


Kvalitetssikring af karaktergivningen og målrettet brug af feedback på elevernes læringsprogression

  • Pædagogisk styregruppe understøtter faggruppernes arbejde med at udarbejde progressionsplaner og fælles retningslinjer for karaktergivning på grundforløbet/i 1g. Alle faggrupper arbejder dertil med at tydeliggøre progressionen mellem de forskellige trin på karakterskalaen i forhold til fagets progressionsplan, så det bliver enklere for den enkelte elev at forstå sin læringsprogression.


Styrkelse af elevernes læring og motivation i fremmedsprogsundervisningen

  • I fremmedsprogsundervisningen på Rysensteen Gymnasium arbejdes der i år med forskellige indsatser med det overordnede formål at styrke elevernes læring og motivation og samtidig at tydeliggøre koblingen mellem fremmedsprogsundervisning og skolens GCP-program. Der fokuseres på elevernes motivation, deres aktive sprogproduktion gennem inddragelse af eksternt netværk fra dansk og internationalt erhvervs- og kulturliv og på anvendelsesorienteret undervisning fx i innovativ AT, hvor eleverne kan vælge at udarbejde film eller andet kommunikerende materiale til Rysensteens partnerskoler på et af deres fremmedsprog. Særligt for engelsk arbejdes der med en case-baseret årsprøve i 1g, hvor eleverne sprogligt arbejder med autentiske cases fra de lande de skal på studietur til i 3g. I projektet indgår følgende fag: tysk, fransk og engelsk fortsættersprog og spansk begyndersprog.


Gruppens driftsopgaver:

  • Kvalitetssikring af skolens pædagogiske og didaktiske indsatsområde

  • Opfølgning på læreres brug af it i undervisningen og som videndelingsværktøj på skolens læringsplatform ‘EduLife

  • Sikring af opdaterede materialebanker med eksemplariske opgaver inden for de skriftlige eksamensgenrer og DHO, SRO, SRP og AT samt innovation og anvendelsesorientering - det sidste til brug i innovative AT-forløb og i flerfaglige samarbejder.

  • Faglig formidling i 1g+2g+3g - Rysensteens skriftlighedsfag til styrkelse af elevernes arbejde med de store akademiske opgaver DHO, SRO og SRP.

  • Afvikling af Sprogdag med fokus på styrkelsen af motivation og karrieretænkning, med indragelse af eksterne oplægsholdere, DK
  • Afvikling af Sciencedag med fokus på styrkelse af interesse for sciencemed indragelse af eksterne oplægsholdere, AFB
  • Afvikling af Matematikdag med fokus på karrieretænkning og brug af matematik i SRP, med indragelse af eksterne oplægsholdere, MLe