Ledelsesmål

Mål for ledelsens arbejde 2016-17

 

Den overordnede ramme for ledelsens indsats 2016-17 tager udgangspunkt i Rysensteen Gymnasiums strategi 2015-20 samt de udefra kommende krav, der stilles for gymnasiet i disse år. Derfor vil indsatsen fokusere på flg.:

 

1.     Indførelse af reform med start skoleåret 2017-18

 

2.     Styring af de igangsatte effektiviseringsprojekter i faggrupperne med øje for fastholdelse af lærernes engagement samt samarbejdstid for lærere/faggrupper.

 

3.     Fortsat styrkelse af kvalitetssikring indenfor:

A.    GCP

B.    evaluering og feedback til elever (bl.a. omkring skriftlighed)

C.    styrkelse af en sund skolekultur

D.    Styrkelse af kvalitative og kvantitative afdækninger af vores resultater

 

ad. 1: Indførelse af reform

Målet for ovenstående indsatser er, at reformen kan indføres på Rysensteen Gymnasium skoleåret 2017-18 med høj grad af genbrug af de indsatser bl.a. omkring GCP, som der har været arbejdet med gennem de sidste 5-6 år.

 

GT: deltagelse i de afholdte konferencer og møder mellem UVM og Danske Gymnasier og videreformidling af rammer og processer, som ministeriet fastlægger efter den udsendte procesplan samt  sikring af  implementeringen af reformen fra 1. august 2017

 

AS: Forestår “oversættelsen” af reform-tiltagene vedr. især  tværfaglighed til en specifik Rysensteen/GCP kontekst, og sikrer at GCP-styregruppen har udarbejdet en ny AT/GCP-progressionsplan i slutningen af skoleåret 2016/2017.

 

LS: Sikrer reformens implementering på Rysensteen med henblik på optagelse af elever, studieretningsudbud og klassedannelse med henblik på oversættelse ind i en rysensteenerkontekst med GCP som omdrejningspunkt og effektivisering som ramme. Sikrer eventuel ændring af Studiereglerne som understøttelse af en sund skolekultur som del af et almendannelsesperspektiv.

 

JL: Sikrer implementering af reformindhold vedr. strukturelle rammer, skoleårsudnyttelse, grundforløbslængde etc. og sikrer udbredelse af forståelse for disse rammer hos lærerne.

 

JT: Sikrer implementering af gymnasiereformudspil omkring fag og læreplaner, der vil have betydning for Rysensteen - med udgangspunkt i det didaktiske fundament, som eksisterer og med GCP som omdrejningspunkt og effektivisering som ramme. Faggrupper udvikler konkrete fælles forløb til grundforløbet til anvendelse pr. 1. august 2017, og flerfaglige forløb for første år af studieretningsforløbet er fastlagt sammen med GCP-styregruppen.

 

 

 

ad.2: Styring af effektiviseringer

Målet er, at der med den enkelte lærers indforståelse kan sammensættes opgaveporteføljer fra skoleåret 2017-18, der sikrer en samlet effektivisering af undervisningstiden på samlet set mindst 10 % og som er bæredygtigt også i forhold til den enkelte lærers kapacitet.

 

Overordnet sikrer alle 5 ledere i tæt samarbejde med de respektive fagkoordinatorer, at effektiviseringsprojekterne i faggrupperne har et omfang, så der fra skoleåret 2017-18 kan planlægges efter de stramme budgetkrav som besparelserne tilsiger.

 

GT: Er desuden ansvarlig for den overordnede opfølgning på effekten af effektiviseringsindsatsen i tæt samarbejde med områdecheferne og regnskabslederen og sikrer videreformidling af resultaterne til bestyrelsen. Medvirker til udmøntning af klare rammer for MUS-afvikling med lærerne, der understøtter såvel effektivisering som kvalitetssikring.

 

JL: Sikrer desuden dokumentation og evaluering af det nye begreb samarbejdstid og samler det effektiviseringspotentiale, der kommer af de respektive tiltag til et transparent og operationelt produkt for både bestyrelse, ledelse og lærere. Sideløbende dokumenteres det strategiske mål om fastholdelse af lærernes engagement.

 

 

ad. 3: Styrkelse af kvalitetssikring indenfor alle 4 områdechefers resort.

 

GCP/AS: 

Målet er for det første at implementere kravene til tværfaglighed i gymnasiereformen 2016 på Rysensteen på en måde, som kan sikre Global Citizenship Programmes bæredygtighed som skolens profil. For det andet at løfte læringsudbyttet af GCP ved at skabe øget mulighed for Rysensteens elever for at følge arbejdet med alle partnerskabs-destinationerne og styrke fornemmelsen af ejerskab med programmet. Og for det tredje at forbedre evalueringsstrukturen for GCP for at skabe større klarhed over, hvor meget læringsudbyttet reelt løfter sig med de igangsatte tiltag. 

 

 

Indsatser:

 

1: Implementering af ny reform

-       AS og medlemmerne af GCP-udvalget sætter sig ind i gymnasiereformens bestemmelser vedr. tværfaglighed med mhp. at formulere en ny GCP-progressionsplan, som skal ligge klar til brug ved starten af skoleåret 2017/2018

 

 

2: Udbredelse af kendskab til desitinationsarbejde

-       AS og GCP-udvalget medvirker til at arrangere tværgående GCP-klassearrangementer og understøtter arbejdet med og udbredelsen af den elevstyrede  GCP-hjemmeside mhp. at styrke muligheden for elevernes indblik i arbejdet med alle GCP-destinationer.

 

3. Øget ejerskabsfornemmelse med GCP

 

-       AS og GCP-udvalget understøtter elevGCP-udvalgets arbejde med bl.a. at etablere og organisere GCP-saloner, etablere og organisere debat-klub, skabe mulighed for løbende feed-back på GCP-tiltag samt udvikle Månedens Verdensborger. Alt sammen mhp. at styrke ejerskabsfornemmelsen med GCP

 

4. Klarhed over elevernes præcise læringsudbytte af GCP

-AS og GCP-udvalget understøtter lærernes introduktion af og elevernes arbejde med den nye GCP-selvrefleksionsportfolio mhp. både at øge læringsudbyttet af programmet og skabe større klarhed over, hvor meget udbyttet øges. 

 

- AS og GCP-udvalget kommunikerer med og guider forsker, Louise Tranekjær, i hendes arbejde med at skabe ny evalueringsstruktur mhp. i løbet af dette og kommende skoleår at opnå mere præcis indsigt i elevernes udbytte med GCP.

 

 

Pædagogik/JT:

Målet med pædagogisk styregruppes arbejde i skoleåret 2016/17 er først og fremmest at implementere de ændringer for fag, skriftlighed og SRP, som gymnasiereformen indeholder på grundlag af den didaktiske og pædagogiske udvikling, der er gået forud på Rysensteen - bl.a. med indførelse af rysensteenerdidaktikken. Arbejdet med tegn på læring understøtter lærernes kompetenceudvikling indenfor formativ feedback og feedforward på elevernes læring, udarbejdelse af progressionsplaner og skærpelse af rammer for karaktergivning i fagene. 

 

Indsatser:

 

      Skabe rammer for lærernes involvering i implementeringen af Gymnasiereformen - særligt ændringer i fag og læreplaner

JT og pædagogisk styregruppe udarbejder handleplaner for implementering af ændringer i fag (inklusive udarbejdelse af fagligt introforløb), læreplaner og SRP - med GCP som omdrejningspunkt og effektivisering som ramme.

 

      Skrive “Rysensteens Tegn på læring-didaktik”

Sammen med Steen Beck skriver aktionsforskerne, projektgruppen tegn på læring-mundtlighed og JT “Rysensteens Tegn på læring-didaktik” til udgivelse primo 2017

JT og pædagogisk styregruppe tilrettelægger pædagogisk dag omkring tegn på læring i foråret 2017, hvor aktionsforskernes arbejde præsenteres i udvalgte temaer.

 

      Kvalitetssikre lærernes Tegn på læring-kompetencer

Sammen med Kvalitetssikring udarbejder JT og Pædagogisk styregruppe procesplan og konkrete mål for lærernes kompetenceudvikling til understøttelse af formativ feedback og feedforward på elevernes læring, fagenes udarbejdelse af progressionsplaner og rammer for karaktergivning og med hvordan elevens forståelse af egen læringsprogression understøttes bedst muligt. Beskrivelse af kompetencer og plan for fastholdelse og udvikling af arbejdet omkring tegn på læring udbredes i kaskademodel på pædagogisk dag omkring tegn på læring foråret 2017.

 

 

Kvalitetssikring/JL:

Målet er at understøtte en stærk faglighed gennem systematisk evaluering, opfølgning og feedback, der synliggør elevernes tegn på læring for såvel elever, lærere, ledelse, bestyrelse og eksterne interessenter. I forlængelse heraf er målet, at alle strategiske og organisatoriske indsatser har fokus på at forbedre elevernes læring, og at disse indsatser forbedres gennem systematisk evaluering, at evalueringerne gennemføres rettidigt, og at evalueringsresultaterne er tilgængelige tids nok til at kunne indgå i organisationens videre arbejde med indsatsområdet.

 

Handlinger:

-       Skabe rammerne for undervisningsevalueringen, feedbackindsatser og karaktergivning samt omlagt elevtid/fordybelsestid

-       Udvikle klasseprofilen til et brugervenligt værktøj til opsamling af viden om elever og klasser.

-       Gennemføre evalueringsplanerne fra det nyudviklede årshjul for skolens strategiske arbejde

-       Udbrede faggruppernes kendskab til og anvendelse af ressourceregnskabet.

 

Studieområdet/LS:

Målet er gennem en struktureret ramme at sikre et sundt læringsmiljø, der gør det muligt for den enkelte elev at lære og udvikle sig i et levende og ansvarligt fællesskab med høj grad af involvering og styrkelse af handlekompetencer i en GCP-ramme.

 

Der fokuseres i skoleåret 2016-17 på nedenstående indsatser:

-       Udarbejdelse af en ramme for struktureret opfølgning på elever version 2, der gør det lettere for den enkelte lærer, teamet og studievejledningen at følge op på elever. Det drejer sig om klasseprofilen og samarbejdet med Netwerk til understøttelse af gode klassefællesskaber og forebyggelse af frafald.

-       Struktureret arbejde med NORA i hverdagen:

-       Resultaterne af arbejdet i projektgruppen “sundhed og trivsel” med alkohol og rusmidler udrulles i alle 1.g klasser, og der arbejdes videre med sundhedsfremme i samarbejde med Københavns Kommune under partnerskabsaftalen og udmunder i en samlet trivselspolitik.

-       Der arbejdes med digital dannelse for alle på skolen. Som led i en sund skolekultur opbygges en etisk, ansvarlig og hensigtsmæssig adfærd i brugen af de digitale medier for alle elever og lærere.

 

GT:               

- Overordnet opfølgning på de 4 områdechefers arbejde med henblik på de ovenfor nævnte indsatser.

- planlægning og styring af ledelsesudviklingsprojektet i samarbejde med ledelserne fra Greve, Nærum og Ørestad til understøttelse af feedback til lærerne omkring såvel effektivisering som kvalitetssikring

 

 

Senest rettet af GT 020916