Vision, værdigrundlag og strategi 2020-25

Strategi for Rysensteen Gymnasium 2020 - 2025 

Strategipapiret 2020-25 rummer en vision, en grundfortælling samt en konkret strategi med indsatser, målsætninger og pejlemærker for perioden. Papiret er udviklet og godkendt af bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium 6. september 2019. 

Vision for Rysensteen Gymnasium 

Gennem et brændende engagement skaber Rysensteen Gymnasium:

Faglig dannelse med høj kvalitet

Gennem et engagerende og fagligt ambitiøst læringsmiljø styrker vi elevernes nysgerrighed og skaber vidende og forundringsparate medborgere. Vi stiller krav. Vi står på tæerne. 

Almen dannelse med fælles værdier

Gennem Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed (NORA) styrker vi både små og store fællesskaber i skolen, i lokalsamfundet og i verden.

Global dannelse med empati 

Gennem Global Citizenship Programme danner vi verdensborgere, der med selvindsigt og viden om udfordringerne i en globaliseret verden handler aktivt for at medvirke til at skabe en bedre verden. 

Du skaber Rysensteen
Rysensteen skaber dig
Sammen skaber vi fremtiden

 

Grundfortællingen om Rysensteen Gymnasium - fortid og nutid

Rysensteen Gymnasium er stiftet som pigeskole i 1881 af en 25-årig skolelærer Laura Engelhardt med det formål at skabe lige uddannelsesmuligheder for begge køn og alle børn og unge. Skolen er funderet på ligeværd, og med mottoet “Tryghed i det nære” er didaktikken formet af en respekt for den enkelte elev. 

I 1919 blev skolen overtaget af Kbh. Kommune og blev navngivet Rysensteen Gymnasium, fordi den lå i Rysensteensgade. I 1932 flyttede skolen til den nuværende hovedbygning i Tietgensgade - fortsat med navnet Rysensteen Gymnasium - og frem til 1975 både som realskole og gymnasium og herefter alene som gymnasium. Fra 1958 optog skolen også drenge! 
Skolen har siden 1999 udvidet sin kapacitet og fysiske udstrækning til nu at være et gymnasialt campus rundt i hele Kødbyen med mere end 1200 elever og ansatte. 

I 2008 blev Rysensteens seneste vision skabt gennem et fælles arbejde mellem alle skolens elever, ansatte og bestyrelsen. Visionen havde fire “ben”: Viden, Læring, Demokrati og Fællesskab. Ud af denne vision sprang tre strategiske spor: Relationer, Medindflydelse samt Bevægelse og Sundhed. Samtidig blev et nyt motto formuleret: 
Du skaber Rysensteen, Rysensteen skaber dig, sammen skaber vi fremtiden.

Arbejdet med de strategiske spor førte i 2012 frem til en skærpelse af de strategiske mål med flg. overskrifter: 

  • Global Citizenship som profil
  • Rysensteenerdidaktik som læringstilgang 
  • Netværk som strategisk tilgang 

På Rysensteen Gymnasium lægges der vægt på en seriøs og nysgerrig læringstilgang, hvor alle elever bliver mødt med forventningen om en stærk faglig interesse og en ansvarlighed for udvikling af egne færdigheder. Dette har gennem årene resulteret i, at der er opnået et meget højt fagligt niveau blandt studenterne. 

I 2015 blev Rysensteen Gymnasium godkendt som profilskole med profilen Global Citizenship Programme. Med en overordnet læreplan for GCP og en konkret progressionsplan definerer Global Citizenship Programme et nyt dannelsesideal: verdensborgerskabet. 

Værdierne fra Laura Engelhardts pigeskole er nu mere end 130 år senere fortsat grundstenene på skolen. Respekten for den enkelte og fællesskabet er rammesættende for al undervisning og dannelse på Rysensteen Gymnasium. I en formaliseret ramme mødes eleverne nu med Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed (NORA) og understøttes i at møde hinanden med samme tilgang - både i klasser og på tværs af klasser, i undervisningen og i alle skolens mellemfaglige aktiviteter. 

Med Global Citizenship Programme tager Rysensteen Gymnasium livtag med den krævende opgave det er at omsætte en kompleks idé som verdensborgerskab fra et filosofisk/politisk (demokratisk) ideal til en lærings- og adfærdsmæssig praksis. GCP er den ramme, der udfordrer elevernes demokratiske læring og samtidig styrker deres deltagelse som medborgere med et ”globalt mindset”. Rysensteen Gymnasium medvirker således til at gøre eleverne til verdensborgere forankret i egne demokratiske værdier, men med respekt for forskelle i traditioner, sprog, religioner, vaner og livsform. Verdensborgerskabet styrkes i samarbejdet med partnerskolerne, hvor værtskab og besøg indrammes af en faglig tilgang til kulturmøder, med ønsket om at styrke elevernes empati og nuancere de fordomme alle mennesker er rundet af. 

På Rysensteen Gymnasium er vi stærkt inspireret af “Semper Ardens”. Det brændende engagement er for både elever og ansatte grundlaget for opbygningen af såvel små som store fællesskaber internt som eksternt. Engagementet er roden til den høje faglighed på Rysensteen og grundlaget for at eleverne inspireres til at omsætte deres engagement til handling både lokalt og globalt og dermed til udvikling af et verdensborgerskab i praksis.

Læs Rysensteen Gymnasiums strategipapir 2020-25