Eksamen og prøver

Generel eksamensorientering for alle årgange

På denne side og dens undersider kan du læse mere om eksamen, prøver og årsprøver på de tre årgange. 

Hvilke - og hvor mange - eksaminer skal du op til?

Den samlede studentereksamen består af i alt 10 prøver (inklusiv SRP som tæller én prøve i alt) – heraf mindst tre skriftlige og tre mundtlige. For elever med fem A-niveau-fag består den samlede eksamen af 11 prøver (inklusiv SRP). 

Du kan være sikker på at komme til skriftlig eksamen i Dansk A og mundtlig eksamen i dit studieretningsprojekt.

Du kan også være sikker på at komme til mindst én eksamen i hvert af dine fag på A-niveau. Hvis du har mere end fire fag på A-niveau, vil der være én eksamen mere pr. ekstra fag.

Vigtige regler for din prøvedeltagelse

  • Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om ændringer (hvis der er ændringer mindre end 72 timer før prøven, meddeles det dig direkte).
  • Du skal møde senest 30 minutter før prøvens start.
  • Bliver du syg inden en prøve – ring omgående til skolen på tlf. 33 24 43 11 – og sørg for at få en lægeerklæring dateret på dagen (du skal selv betale udgiften).
  • Hvis du udebliver eller kommer for sent til en prøve, har du ikke krav på at aflægge prøven.
  • Prøven starter, når opgaven er udleveret, eller når spørgsmålet er trukket.
  • Du må ikke have ekstern kommunikation under skriftlige prøver eller under forberedelse til mundtlige prøver (bortset fra prøver med 24 timers forberedelse).
  • Du må ikke skaffe dig eller give uretmæssig hjælp under hverken prøve eller forberedelse. Sker dette, vil det medføre en alvorlig sanktion; enten bortvisning fra prøven – der så først kan aflægges i næste eksamenstermin, eller du vil få tildelt karakteren minus 3.

Læs mere om regler og orienteringer angående eksamen her.

Ekstra tid ved eksamen hvis du har en hæmmende funktionsnedsættelse

Læs via ovenstående link om regler for at søge studievejledningen om særlige prøvevilkår (fx ekstra tid) til eksamen hvis du har en relevant funktionsnedsættelse. En sådan ansøgning til vores studievejledning skal ske i god tid og indeholde formel dokumentation.

Specielt ved mundtlige prøver

  • Du skal medbringe din egen computer til forberedelse og eksamination.
  • Der vil under forberedelsen være adgang til Internet, så du kan anvende ordbøger samt evt. digitalt materiale, der fremgår af holdets undervisningsbeskrivelse i Lectio.
  • Herudover må internettet ikke anvendes. Sker dette, vil det blive betragtet som eksamenssnyd, der medfører bortvisning fra prøven.

Prøverne afholdes på baggrund af undervisningsbeskrivelsen i Lectio.