Gymnasieuddannelsen (STX)

Den almene gymnasieuddannelse (Stx) lægger vægt på det almendannende og studieforberedende.

Du skal i løbet af de tre år i gymnasiet opnå almendannelse og studiekompetence inden for de tre hovedområder (fakulteter) humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab med henblik på at kunne gennemføre en videregående uddannelse. Du skal med andre ord udvikle dig fra elev til studerende.

Hvor Højere Handelseksamen (Hhx) ud over almene fag indeholder fag inden for virksomheds- og samfundsøkonomi og Højere teknisk eksamen (Htx) har fokus på teknologiske og naturvidenskabelige fag, så indeholder gymnasiet fag fra det samfundsvidenskabelig, det naturvidenskabelige og det humanistiske fakultet, og med valget af studieretning kan du tone din uddannelse i en retning inden for de tre fakulteter.

Uddannelsen består af ½ års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb.

Grundforløbets fag er obligatoriske fag.

Der vælges ved ansøgning om optagelse i gymnasiet desuden et 2. fremmedsprog (på Rysensteen tysk eller fransk) og et kreativt fag blandt de fag gymnasiet udbyder (på Rysensteen musik eller drama).

Studieretningsforløbet indeholder obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

En studentereksamen skal indeholde fag på forskellige niveauer. Du skal have mindst:

4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau

Studieretningsfagene præger studieretningernes indhold og kommer til at indgå i et samspil med de obligatoriske fag.

A-niveaufag har du typisk i 2½ år. A-niveau er det højeste niveau.
B-niveaufag har du typisk i 2 år.
C-niveaufag har du typisk i 1 år.

De fleste elever skal have 1-3 valgfag. Antallet af valgfag afhænger af studieretningen.