Godt at vide om pædagogikumordningen

Godt at vide om pædagogikumordningen
(Hovedkilde: Bekendtgørelse og vejledning (2009) samt Det gode pædagogikum, Danmarks
Evalueringsinstitut, 2004)

Målsætning for uddannelsen - fremgår også af udtalelsens indhold
- planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen
- anvende varierede undervisnings-, tilrettelæggelses- og arbejdsformer
- koble mellem praksis og teori og forholde sig reflekteret til sin praksis
- kollegasamarbejde om undervisning og andre opgaver, fx skoleudvikling
- mestre brede kompetencekrav, ikke kun faglige
- fungere ansvarsfuldt i en skolekultur

Kursusleder
- bindeled mellem kandidat, vejledere, øvrige lærere og tilsynsførende
- tilrettelægger og har overblik over forløbet for kandidaten
- har indsigt i pædagogisk teori
- er kandidatens repræsentant
- er bedømmer
- skriver udtalelsen sammen med den tilsynsførende

Uddannelsesplan
- en obligatorisk samlet plan over kandidatens forløb og aktiviteter
- udarbejdes af kursuslederen i samarbejde med kandidaten
- justeres løbende, minimum hver 2. uge
- omskrives af kursusleder til en realiseret uddannelsesplan sidst i forløbet

Portefølje (i lectio)
- skrives løbende af kandidaten
- skal være tilgængelig for kursuslederen, vejledere og den tilsynsførende
- udgør en del af vurderingsgrundlaget til udtalelsen
- rummer refleksioner over egen undervisning, praktik, inddragelse af teori, egen læreproces
- er medbestemmende for uddannelsesforløbet

Vejlederne
- er ikke bedømmere
- sørger for progression i vejledningen
- reflekterer over egen undervisning
- udpeger fokuspunkter sammen med kandidaten
- vejleder fokuseret
- er villige til selv at lære noget

Supervision
- er en obligatorisk del af pædagogikumsuddannelsen
- supervisor vælges oftest blandt skolens lærere, men kan hentes fra et andet gymnasium
- foregår efter kandidatens ønske

Tilsynsførende
- kommer på besøg tre gange
- overværer kandidatens undervisning
- deltager i konferencen sammen med kandidaten, kursuslederen og vejlederne
- er bedømmer
- skriver udtalelsen sammen med kursuslederen

Deltagelse i skolens liv, fx skoleudvikling
- kandidaten indgår på lige fod med andre lærere i det omfang det kan lade sig gøre