Styregruppen for Kvalitetssikring

Medlemmer: LJ, JN, JM og MLe
 
Formål:
Kvalitetssikringsenheden er en stabsfunktion under rektor som har til opgave at varetage kvalitetssikringen af arbejdet på Rysensteen, under hensyntagen til vores generelle prioritering om, i videst mulig omfang, at lade involverede selv varetage evaluering af og opfølgning på deres initiativer.

Vores tilgang til kvalitetssikring
På Rysensteen Gymnasium er den bærende tanke i kvalitetsarbejdet, at organisationen på alle niveauer skal medtænke evaluering som en naturlig del af alle aktiviteter. Derfor er en vigtig del af kvalitetsarbejdet, at alle - herunder såvel lærere som ledelse og udvalg - løbende evaluerer deres arbejde. 

Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag har vi valgt en decentral tilgang til arbejdet med kvalitetsudvikling. Den decentrale strategi kommer til udtryk i forbindelse med gennemførelse af konkrete evalueringer, hvor vi tilsigter at både målformulering, evaluering, tolkning og opfølgningsplaner i videst muligt omfang gennemføres på så decentralt et niveau som muligt – dvs. i de styregrupper som har ansvaret for de konkrete tiltag. På denne måde kommer udvikling snarere end kontrol i fokus for kvalitetsarbejdet.

Det tilsigtes, at kvalitetsarbejdet ikke blot er et ledelsesværktøj, men snarere etableres som en bredt forankret tankegang, der skaber udvikling i hele skolens organisation fra top til bund. Og snarere end blot et kvalitetssystem er der tale om en kvalitetskultur, der gennemsyrer hele skolen som organisation. Vores kvalitetskultur tager dermed udgangspunkt i to elementer:
- et kulturelt element som er organisationskulturen 
- et strukturelt element som er selve kvalitetssystemet

Hvad angår det kulturelle element bygger det på forståelsen af Rysensteen Gymnasium som et ambitiøst gymnasium med tydelige organisatoriske strategier og målsætninger samt medarbejdere med en veludviklet organisationsprofessionalisme såvel som fagprofessionalisme. Men vi anerkender også gymnasiet som en løst koblet organisation, hvor de strømme af værdier og målsætninger, som udgår fra ledelsesniveau, er nødt til at give mening i en række forskellige faglige miljøer. Vi har derfor en lang tradition for en organisationsstruktur baseret på medinddragelse og medledelse i en tydelig ramme af en vision og langsigtede strategiske målsætninger.
 
Fokuspunkter for arbejdet i skoleåret 2019-20 med udgangspunkt i strategi 2015-20:

Årshjulet for strategisk arbejde gennemføres og der formuleres et ressourceregnskab

  • Det sikres at centrale indsatser evalueres og at der formuleres relevante opfølgningsplaner
  • Der planlægges og afvikles en pædagogisk dag i foråret 2020 hvor udkast til opfølgningsplaner fremlægges og lærere har mulighed for at give feedback
  • På baggrund af årets evalueringer og resultater udarbejdes et ressourceregneskab der sammenfatter centrale indikatorer for kvalitet.

Faggruppernes karaktergivningspraksis og løfteevne kvalitetssikres

  • Der gennemføres et møde med alle faggrupper hvor fagets løfteevne og differencer mellem årskarakterer og eksamenskarakterer gennemgås, og der faciliteres en løbende refleksion over faget praksis – herunder en løbende opdatering af fagets egen beskrivelse af karaktergivningspraksis.
  • Der udarbejdes en FAQ som besvarer centrale spørgsmål om reglerne for karaktergivning

Faggruppernes praksis for undervisningsevaluering kvalificeres

  • Der gennemføres fokusgruppeinterviews med både elever og lærere for at identificere god praksis for undervisningsevaluering og opfølgning og evt. barrierer
  • Faggrupperne inddrages i en drøftelse af nuværende praksis og mulighederne for kvalificering af både evalueringen og opfølgningen. Der etableres en værktøjskasse med mulige fremgangsmåder
  • Der formuleres nye retningslinjer for undervisningsevaluering, herunder også for hvordan refleksioner fra undervisningsevalueringer inddrages på MUS


 

Elever i Hovedbygningens gård på en solskinsdag