Vedtægter

Vedtægter for Rysensteens Alumneforening 

 

§ 1. Foreningens navn er Rysensteen Alumneforening. 

§ 2. Rysensteen Alumneforenings hjemsted er Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74, 1704 København V i Københavns Kommune.

§ 3. Stk. 1: Alumneforeningens formål er at bygge bro mellem skolen, alumnerne og samfundet ved at hjælpe Rysensteens alumner med at vedligeholde kontakten til skolen og hinanden samt at skabe netværk gennem forskellige aktiviteter som middage, foredrag, gl. elevfester mm.
Foreningens formål er ligeledes at fremme skolen i almindelighed og Global Citizenship Programme i særdeleshed. 

Stk. 2: Foreningen afholder som udgangspunkt to arrangementer om året. Mindst et skal foregå på Rysensteen Gymnasium

§ 4 Vedr. medlemskab

Stk. 1: Enhver dimittend, tidligere og nuværende ansatte samt gode venner af Rysensteen Gymnasium kan optages som medlemmer af Alumneforeningen.

Stk. 2: Pris: Det koster 250 kr. for et livslangt medlemskab af Rysensteens alumneforening. Dog kun 100 kr. hvis man melder sig ind samme år, som man dimitterer.

Stk. 3:  Medlemskontingentet fastlægges af bestyrelsen.

Stk. 4: Ved tilmelding til Rysensteen Gymnasium Alumneforening via blanket på hjemmesiden giver man samtidig tilsagn til at alumneforeningen må kontakte en på e-mail vedr. arrangementer og møder.

Stk. 5: Størstedelen af foreningens arrangementer er kun for foreningens medlemmer, men en bredere kreds kan inviteres.

Stk. 6: Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer ved groft misligholdelse af medlemskab. 

§ 5 Vedr. valg af bestyrelse

Stk. 1: Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling og består af 7 medlemmer, hvoraf de 5 er alumner blandt hvilke, der tilstræbes en repræsentativ spredning af årgange. Dertil kommer en repræsentant for Rysensteens ansatte eller tidligere ansatte samt en repræsentant fra skolens ledelse. 

Stk. 2: De 2 alumner og de ansattes repræsentant er på valg i lige år, og de tre resterende alumner i ulige år. I foreningens første år vælges alle 7, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig og vælger, hvilke medlemmer der er på valg i lige og i ulige år.

Stk. 3: Derudover er der altid tilknyttet en 3.g-repræsentant til bestyrelsen og Rysensteen Gymnasium stiller en referent til rådighed ved bestyrelsesmøderne. 

Stk. 4: Bestyrelsen konstitueres på første møde efter generalforsamlingen med en formand, en næstformand og en kasserer. 

§ 6 Vedr. generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamling finder altid sted første fredag i marts.

Stk. 2: En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 10 % af foreningens medlemmer

Stk. 3: Foreningens revisor vælges af bestyrelsen.

§ 7 Vedr. bestyrelsesmøder

Stk. 1: Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde to gange årligt, eller oftere hvis påkrævet. Formanden indkalder bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Tre af bestyrelsens medlemmer kan anmode formanden om indkaldelse til et møde. Der kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med 7 dages varsel. 

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt, eller der er fremsendt fuldmagter. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. 

§ 8 Vedr. drift af forening

Stk. 1: Bestyrelsen træffer beslutning om foreningens aktiviteter, og skolens sekretariat forestår administrationen af den daglige drift af foreningen.

Stk. 2: Foreningens regnskabsår løber fra d. 1. januar til d. 31. december. Det reviderede regnskab godkendes af bestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflægning forud for generalforsamlingen.

Stk. 3: Foreningen hæfter for sin egenkapital.

§ 9 Vedr. ændringer af vedtægter

Stk. 1: Ændringer eller tilføjelser til vedtægterne kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. 

§ 10 Vedr. opløsning af forening

Stk. 1: Foreningen kan opløses ved at der på to på hinanden følgende generalforsamlinger er kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer) herfor.

Stk. 2: På foreningens sidste generalforsamling vedtages handlingsplanen for fordeling af foreningens midler, som går til nuværende elever på skolen.

§ 11 Vedr. tegningsret

Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær to bestyrelsesmedlemmer - sammen med rektor.