Gældende eksamensregler på Rysensteen Gymnasium

Eksamensregler for Rysensteen Gymnasium:

Vigtige regler for din prøvedeltagelse (gælder både mundtlige og skriftlige prøver):

 • Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om ændringer (hvis der er ændringer mindre end 72 timer før prøven, meddeles det dig direkte).
 • Du skal møde senest 30 minutter før prøvens start.
 • Bliver du syg inden en prøve – ring omgående til skolen på tlf. 33 24 43 11 – og sørg for at få en lægeerklæring dateret på dagen (du skal selv betale udgiften for lægeerklæringen).
 • Hvis du udebliver eller kommer for sent til en prøve, har du ikke krav på at aflægge prøven.
 • Prøven er påbegyndt, når opgaven er udleveret, eller når spørgsmålet er trukket.
 • Du må ikke have ekstern kommunikation under skriftlige prøver eller under forberedelse til mundtlige prøver (bortset fra prøver med 24 timers forberedelse).
 • Du må ikke skaffe dig eller give uretmæssig hjælp under hverken prøve eller forberedelse. Sker dette, vil det medføre en alvorlig sanktion; enten bortvisning fra prøven – der så først kan aflægges i næste eksamenstermin, eller du vil få tildelt karakteren minus 3.
 • Det er som udgangspunkt ikke tilladt at benytte internettet. Netadgang kan kun benyttes, når der er tale om adgang til undervisningsmateriale, din lærer har anvendt i undervisningen, men som ikke kan opbevares lokalt på din computer, fx ordbøger eller interaktive elementer. Din lærer vil fortælle præcist hvilke undervisningsmaterialer du må tilgå på nettet under prøven (de skal stå på undervisningsbeskrivelsen for at det er tilladt at bruge dem online).
 • Til de skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksamener er det således skolens ansvar at sikre at alle besvarelser udfærdiges uden uretmæssig hjælp, så alle eksaminander stilles lige, og det er derfor også skolens ansvar at sikre, at der ikke foregår eksamenssnyd. Skolen bruger derfor monitoreringsprogrammet ExamCookie ved de skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksamener. Læs mere om ExamCookie her.

 

Specielt ved  skriftlige prøver:

Før Prøven:

 • De skriftlige prøver starter kl. 9.00. Du skal være på plads i eksamenslokalet senest kl. 8.30. Det fremgår af Lectio, hvor prøven afholdes. Hvis du kommer for sent, skal du have tilladelse af eksamensansvarlig til at deltage i prøven. 
 • Skolen anvender monitoreringsprogrammet ExamCookie ved de skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksamener. Du skal selv sørge for at installere programmet på din computer inden prøve eller eksamen - Du finder installationsvejledningen her.
 • Alle klasser får en grundig gennemgang i brugen af ExamCookie, inden de skal til skriftlig prøve.
 • Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler og computer, samt for at din computer er opdateret og fungerer optimalt. 

Under prøven:

 • Mobiltelefoner skal være slukket under prøven, og ligge med forsiden opad på bordet. Enhver form for kommunikation mellem eksaminanderne og med omverdenen er forbudt.
 • Eksaminander må ikke låne hjælpemidler (herunder bøger og noter) af hinanden under prøven. Enhver form for forsøg på at få uretmæssig hjælp medfører bortvisning fra prøven.
 • Eksaminanderne må kun én af gangen, og efter tilladelse fra tilsynsførende, kortvarigt forlade deres pladser for at gå på toilettet og den sidste halve time af en prøve må ingen forlade deres plads – heller ikke selvom besvarelsen er afleveret.
 • De fleste skriftlige eksaminer foregår via Netprøver.dk hvor du både henter opgaven og uploader din færdige besvarelse. Du skal derfor i god tid sørge for at kontrollere at du har fuld adgang til Netprøver.dk - adgang sker via dit personlige MitID eller Unilogin. Alt skal afleveres i pdf-format.
 • Filnavnet på din besvarelse skal IKKE være dit navn, da mange prøver bedømmes anonymiseret. Af samme årsag skal du derfor heller ikke skrive institutionens navn (Rysensteen Gymnasium). Ved aflevering i Netprøver.dk kan besvarelsen ikke afleveres, før du har afkrydset i Tro- og loveerklæringen, at opgaven er udfærdiget af dig selv uden brug af uretmæssig hjælp. 
 • Enkelte prøver har 1.delprøve, der besvares på papir. Her skal du stadig skrive dit navn på besvarelsen og i sidehovedet.
 • Du må du ikke forlade eksamenslokalet, før du har fået lov af en tilsynsførende.

Specielt ved mundtlige prøver:

 • Du skal medbringe din egen computer til forberedelse og eksamination.
 • Der vil under forberedelsen være adgang til Internetet, så du kan anvende ordbøger samt evt. digitalt materiale, der fremgår af holdets undervisningsbeskrivelse i Lectio (og som ikke kan downloades til din computer, fx ordbøger eller interaktive elementer)
 • Herudover må internettet ikke anvendes. Sker dette, vil det blive betragtet som eksamenssnyd, der medfører bortvisning fra prøven.

Læs uddybende om regler for brug af internettet og ExamCookie via menupunktet eller klik her


---
Senest revideret januar 2024
/JHa