Pædagogik og didaktik

Pædagogisk styregruppe kommissorium 19/20

Styregruppen består af: NF, DK, PRL, MBa
Leder: JT

Under pædagogisk styregruppe er der i skoleåret fire projektgrupper, som besættes: IT i fagene, Innovation i fagene og helskoleniveau, Formativ feedback og Sprog. I hver projektgruppe sidder en eller to styregruppemedlemmer.

Formål

Pædagogisk styregruppes formål er at fastholde og understøtte en kreativ, innovativ og motiverende læringskultur på et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i Rysensteens GCP-profil sikres alle læreres didaktiske og pædagogiske kompetenceprofil. Gennem videndeling og kollegialt samarbejde understøttes elevernes studieforberedelse og almen dannelse. Pædagogisk styregruppe sikrer at udefrakommende pædagogiske og didaktiske krav oversættes til en 'rysensteener-didaktik'.

Mål

At skabe en udviklingsorienteret læringskultur, hvor vidensdeling om skolens pædagogiske og didaktiske tiltag er en naturlig del af hverdagen, således at fælles standarder for elevernes læring sikres.

Der arbejdes i skoleåret 19/20 med følgende indsatser

 • Implementering af og fortsat understøttelse af gymnasiereformens kompetencer
 • innovative kompetencer 
 • digitale kompetencer
 • karrieremæssige kompetencer  
 • globale kompetencer

Kvalitetssikring af elevernes skriftlige læringsprogression og understøttelse af faggruppernes formative feedback-arbejde

 • Pædagogisk styregruppe understøtter faggruppernes arbejde med at give formativ feedback på det skriftlige såvel som det mundtlige arbejde. Alle faggrupper arbejder med en strategi for feedback i deres fag. Faggrupperne arbejder desuden med deres fags rolle i skolens samlede skriftlige progressionsplan. 

Styrkelse af elevernes læring og motivation i fremmedsprogsundervisningen

 • I fremmedsprogsundervisningen på Rysensteen Gymnasium arbejdes der i år med forskellige indsatser med det overordnede formål at styrke elevernes læring og motivation og samtidig at tydeliggøre koblingen mellem fremmedsprogsundervisning og skolens GCP-program. I projektet indgår følgende fag: tysk og fransk fortsættersprog samt kinesisk og spansk begyndersprog.


Gruppens driftsopgaver

 • Kvalitetssikring af skolens pædagogiske og didaktiske indsatsområde
 • Opfølgning på læreres brug af IT i undervisningen og som videndelingsværktøj på skolens læringsplatform EduLife
 • Løbende opdatering af materialebanker med eksemplariske opgaver inden for de skriftlige eksamensgenrer og DHO, SRO, SRP og AT samt innovation og anvendelsesorientering - det sidste til brug i innovative AT-forløb og i flerfaglige samarbejder. Formidlingsfaget i 1g+2g+3g - Rysensteens skriftlighedsfag til styrkelse af elevernes arbejde med de store akademiske opgaver DHO, SRO og SRP
 • Løbende vedligehold og opdatering af skolens formalia-hjemmeside


Kommissorier for projektgrupper

Formativ Feedback 

Medlemmer: PRL (tovholder), NF, AF, MC
Den centrale opgave for projektgruppen for skoleåret 2019-2020 er implementering af den nye SRP-læreplan. Projektgruppen understøtter yderligere faggruppernes arbejde med formativ feedback på både skriftlighed og mundtlighed. Alle faggrupper får desuden besøg af et projektgruppemedlem, og besøget fokuseres på implementering af gruppens arbejde med den nye læringsportfolio/læringslog. 

Projektgruppens opgaver for året: 

 • Udarbejde formidlings og vejlednings -moduler og implementere den nye SRP-læreplan
 • Besøg i alle faggrupper med fokus på understøttelse af implementering af den nye læringsportfolio fra uge 45-46
 • Yderligere revision af formidlingsmoduler til 1. og 2g, så de nu målrettes det mundtlige forsvar, samt løbende vedligehold af de andre moduler 
 • Revision af formalia-hjemmesiden


IT i fagene 

Medlemmer: Mi (tovholder), MLe, KaN, IMA
Projektgruppen IT under pædagogisk styregruppe vil i skoleåret 2019/20 fokusere på 1) implementering af informationssøgning i fagene 2) fortsatte anvendelse og udvikling af progressionsplanen for digitale dannelse. 3) Desuden vil der fortsat være mulighed for at få workshops til de enkelte faggrupper for at styrke lærernes digitale kompetencer og dannelse.

Projektgruppens opgaver for året: 

 • sikre vejledninger i informationssøgning ved besøg i faggrupperne og ved et modul for 1.g’ere i grundforløbet med informationssøgning
 • udvikle og sikre implementation af progressionsplanen for digital dannelse gennem 3-årigt forløb
 • understøtte udvikling af progressionsplanen for digital dannelse, jf nye læreplaner 
 • styrkelse af lærernes it-kompetencer for at kunne støtte elevernes kompetenceudvikling både i det generelle arbejde og ved kreative produktformer, fx i det innovative og formidlende. 


Innovation i fagene og på skolen som helhed

Medlemmer: MBa (projektleder), DK, AFB

Projektgruppens opgave er at styrke den innovative profil på Rysensteen Gymnasium. Gruppen skal udarbejde ideer til forløb og arbejdsformer til brug i alle fag i den almindelige undervisning og tværfaglige forløb i en GCP kontekst.
Et fokusområde er, at projektgruppen udarbejder en fælles progressionsplan for skolen på baggrund af fagenes input. Derudover arbejder projektgruppen med, hvordan man faciliterer den innovative proces. 

Projektgruppens opgaver for året: 

 • Sparring med faggrupper med fokus på understøttelse af fagenes arbejde med innovative arbejdsformer og begreber
 • Styrkelse af innovativ SRP
 • Styrkelse af innovative kompetencer i lærerkollegiet og hos eleverne
 • Udarbejdelse af idébank i faggrupper til forløb og arbejdsformer med udgangspunkt i de nye læreplaner 
 • Opsamling af ideer og forløb
 • Facilitering/ kvalitetssikring af diverse forløb 
 • Innovationsdage i grundforløbet
 • GCP4 innovation


Kommissorium for Sproggruppen

Medlemmer: DK (tovholder), MJS (barsel), TR, LBO, WL (Et medlem fra hvert af fagene fransk, tysk, spansk og kinesisk)

Formål: 
Gruppens formål er at motivere, understøtte og udvikle elevernes sprogkompetencer, sikre en talentmasse samt udbrede kendskab til hvilke uddannelsesmuligheder sprog kan åbne døre for. Derudover forpligter gruppen sig til at arbejde med relevante netværk og eksterne samarbejdspartnere.

Sproggruppens overordnede ansvar:

 • Sproggruppen vælger en formand/koordinator for 2 skoleår af gangen med mulighed for genvalg. 
 • Sprogkoordinatoren er ansvarlig for mødeindkaldelse, kontakt til ledelsen samt ansvarlig for kontakten til eksterne samarbejdspartnere
 • Sprogkoordinatoren er bindeled til faggrupperne og fagkoordinatorerne
 • Sprogkoordinatoren er ansvarlig for at der tages referat efter gruppemøder og at disse deles med nærmeste leder efter mødet. 

 
Mål:
At styrke sprogfagene på Rysensteen Gymnasium. Derudover er målet at understøtte udviklingen af elevernes sprog- og netværkskompetencer samt synliggøre karrieremuligheder med sprog.

Handleplaner

 • Sproggruppen arbejder løbende med at udvikle sprogfagene spansk, tysk, fransk og kinesisk.
 • Sproggruppen sørger for at styrke talentmassen på Rysensteen Gymnasium.
 • Derudover realiserer gruppen diverse sprogkulturelle tiltag og kvalitetssikrer disse ved evaluering.
 • Sproggruppen arbejder aktivt for at opbygge et netværk til gavn for fremmedsprogene og sørger for at indkalde disse til diverse oplæg eller andre relevante arrangementer, hvor sprog profileres.
 • Sproggruppen forpligter sig på at fundraise penge til en sprogpulje, der blandt andet skal dække skal dække masterclass, konkurrencer og andre events.
 • Sproggruppen skal aktivt arbejde for at sikre en talentmasse og sørge for at denne deltager i sprogkonkurrencer.
 • Sproggruppen skal videreudvikle skolens fælles sprogdage, der inddrager kulturforståelse, innovation og karrieremuligheder og sørge for at synliggøre denne udadtil. 
 • Sproggruppen skal sikre at 2. fremmedsprog samarbejder om afvikling af intromoduler, filmfestival og eksamenstræning/ årsprøver for at sikre en ensartethed. I den forbindelse udarbejdes retningslinjer for elever, der ønsker at løfte til A niveau via selvstudium.

Videndelingsstrukturer

 • Sproggruppen skal sørge for videndeling mellem sprogfagene på skolen og udarbejder en materialebank for kreative, innovative og engagementskabende arbejdsformer til brug for alle sproglærere og deler dette via Rysportalen.
 • Sproggruppen tilegner sig og deler viden om sprogtiltag i ind- og udland. Tiltagene synliggøres for faggrupperne og andre interessenter på skolen.