Faglig dannelse

Kommissorium for Faglig Dannelse 20/21

Styregruppen består af: NF, MC, PRL, MBa
Leder: NF

Formål

Styregruppen for Faglig Dannelses formål er at fastholde og understøtte en kreativ, innovativ og motiverende læringskultur på et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i Rysensteens GCP-profil sikres alle læreres didaktiske og pædagogiske kompetenceprofil. Gennem videndeling og kollegialt samarbejde understøttes elevernes faglige dannelse. Styregruppen for Faglig Dannelse sikrer at udefrakommende pædagogiske og didaktiske krav oversættes til en Rysensteener-didaktik. Styregruppemedlemmerne er tovholdere i projektgrupper, der går på tværs af de tre områder (Faglig, Almen, Global dannelse), og tilsammen varetager styregruppen didaktisk og pædagogisk udvikling. Alle medlemmer af styregruppen deltager i fælles-styregruppemøder. 

Mål

At skabe en udviklingsorienteret læringskultur, hvor vidensdeling om skolens pædagogiske og didaktiske tiltag er en naturlig del af hverdagen, således at fælles standarder for elevernes læring sikres.

Indsatser for skoleåret 20/21

 • Udarbejde retningslinjer og best practice for virtualitet i undervisningen på Rysensteen, bl.a. ved afholdelse af pædagogisk dag i samarbejde med styregruppen for Almen Dannelse.
 • Evaluere SRP-forløbet og revidere det på baggrund af vores erfaringer, især med fokus på skrivevejledningen og den innovative SRP.
 • Styrke koblingen mellem GCP og sprog. 
 • Sammentænke Videnskabsteori og Formidlingsmodulerne, så eleverne oplever ét samlet forløb, der trækker tråde fra hinanden.

Gruppens driftsopgaver

 • Samarbejde og koordinering med styregrupperne for Almen og Global Dannelse.
 • Kvalitetssikring af skolens pædagogiske og didaktiske indsatsområde.
 • Understøtte lærernes arbejde med formative og summative øvelser.
 • Løbende opdatering af materialebanker med eksemplariske opgaver inden for DHO, SRO og SRP og innovativ undervisning.
 • Løbende opdatering af modulplaner for Innovationsdage, Formidling, Videnskabsteori.
 • Afholde informations/opstartsmøder forud for DHO, SRO og SRP for at klæde lærerne på til at afholde Formidlingsmoduler.
 • Løbende vedligehold og opdatering af skolens formalia-hjemmeside.

Gruppen har en række projektgrupper tilknyttet: Projektgruppen for sprog, projektgruppen for feedback, projektgruppen for innovation (under opdatering).

Faglig dannelse på Rysensteen