Faglig dannelse

Kommissorium for Faglig Dannelse 2021/2022

Styregruppen består af: MBa, MC, PRL
Ledelse: JHa & NF

Formål

Styregruppen for Faglig Dannelses formål er at fastholde og understøtte en kreativ, innovativ og motiverende læringskultur på et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i Rysensteens GCP-profil sikres alle læreres didaktiske og pædagogiske kompetenceprofil. Gennem videndeling og kollegialt samarbejde understøttes elevernes faglige dannelse. Styregruppen for Faglig Dannelse sikrer at udefrakommende pædagogiske og didaktiske krav oversættes til en Rysensteener-didaktik. Styregruppemedlemmerne er tovholdere i projektgrupper, der går på tværs af de tre områder (Faglig, Almen, Global dannelse), og tilsammen varetager styregruppen didaktisk og pædagogisk udvikling. Alle medlemmer af styregruppen deltager i fælles-styregruppemøder. 

Mål

At skabe en udviklingsorienteret læringskultur, hvor vidensdeling om skolens pædagogiske og didaktiske tiltag er en naturlig del af hverdagen, således at fælles standarder for elevernes læring sikres.

Indsatser for skoleåret 2021/2022

 • Udarbejde nyt koncept for læringslog + SUS, bl.a. i form af konkrete modulplaner for klassens time forud for SUS med fokus på elevernes trivsel og læring i klassefællesskabet. 
 • Sammensmeltning af modulerne i videnskabsteori og faglig formidling ifm. DHO, SRO og SRP, så det i højere grad fungerer som et samlet forløb set fra elevperspektiv, bl.a. gennem fokusgruppeinterviews med hhv. lærere, 1g, 2g og 3g-elever.  
 • Styrke fokus på digital informationssøgning i Akademia-moduler
 • Projektgruppe Sprog fortsætter arbejder med at styrke sammenhængen mellem sprog og GCP.
 • Opsamling op på de erfaringer, vi har gjort både mht virtuel undervisning, men også det vigtige og umistelige i den fysiske undervisning. 

Gruppens driftsopgaver

 • Samarbejde og koordinering med styregrupperne for Almen og Global Dannelse.
 • Kvalitetssikring af skolens pædagogiske og didaktiske indsatsområde.
 • Understøtte lærernes arbejde med formative og summative øvelser.
 • Løbende opdatering af materialebanker med eksemplariske opgaver inden for DHO, SRO og SRP og innovativ undervisning.
 • Løbende opdatering af modulplaner for Innovationsdage, Formidling, Videnskabsteori.
 • Afholde informations/opstartsmøder forud for DHO, SRO og SRP for at klæde lærerne på til at afholde Formidlingsmoduler.
 • Løbende vedligehold og opdatering af skolens formalia-hjemmeside.

Gruppen har en række projektgrupper tilknyttet: Projektgruppen for sprog, projektgruppen for feedback, projektgruppen for innovation (under opdatering).

Faglig dannelse på Rysensteen