Almen dannelse

Styregruppen for almen dannelse kommissorium

Ledelse: La og LS
Medlemmer 2020/2021: AH, UD, ML, 4 elever udpeget af Elevrådet og 4 elever på baggrund af ansøgning.

Kommissorium for Styregruppen for Almen dannelse 2020/2021

Formål: Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag, profil og vision arbejdes der for at fremme elevernes almen dannelse. Med NORA som afsæt arbejdes der gennem en struktureret ramme på at sikre trivsel og medindflydelse for skolens elever både socialt og fagligt. Gennem aktiviteter og involvering, der motiverer og giver eleverne rum til at lære og agere udvikles eleverne i et levende og ansvarligt fællesskab.  Udvalget støtter op om læringsmiljøet gennem aktiviteter og tiltag, der ligger på tværs af fag og i forlængelse af undervisningen.

Mål: At tilskynde eleverne til at deltage i fællesskaber i og udenfor skolen og dermed styrke deres forståelse af medborgerskab, samt at styrke elevernes robusthed og handlekraft i mødet med “den anden”.

Der er under Styregruppen nedsat en række undergrupper/projektgrupper, der i skoleåret 2020/2021 arbejder med følgende indsatser:

Digital dannelse - helskoleprojektet

Medlemmer: La, HD, AH med en gruppe digitale ambassadører blandt eleverne
Siden 2016 har vi på Rysensteen Gymnasium arbejdet med et helskoleprojekt, der gennem forskellige tematiske tilgange i de enkelte skoleår giver eleverne en bred forståelse af digitale muligheder og faldgrupper. Formålet er at opbygge en etisk, ansvarlig og hensigtsmæssig adfærd i brugen af de digitale medier. Der arbejdes i en struktureret ramme på hhv. klasseniveau, på tværs af årgange og klasser og på årgangsniveau. I skoleåret 2020-2021 vil der blive sat fokus på sikkerhed på nettet.

Grundet Coronapandemien har vi i skoleåret 2020-2021 reduceret tværgående aktiviteter mellem klasserne, så arbejdet primært finder sted i stamklasser. I den forbindelse har vi inddraget og udvidet drøftelserne med et tema om grooming og snyd i det digitale.
Der arbejdes fokuseret med “Etisk kodeks for digitalisering på Rysensteen Gymnasium” - ikke mindst i klasserummet. Elevambassadørerne inddrages i tilrettelæggelsen af drøftelser i klasserne. Desuden arbejdes der med at opbygge og udvikle en IT-introduktion for nye 1.g-elever, der giver eleverne gode værktøjer til skolearbejdet. Helskoleprojektet en oversigt

Fællesskaber

Medlemmer: ML, JUP
Med afsæt i NORA arbejdes der med at understøtte og styrke de mange forskellige fællesskaber på Rysensteen Gymnasium. Helt centralt i denne sammenhæng er samarbejdet med skolens forskellige elevudvalg. Her arbejdes bl.a med planlægning og gennemførelse af Morgensamlinger for hele skolen, planlægning og understøttelse af diverse aktiviteter, der tager udgangspunkt i elevernes engagement samt tilbud om deltagelse i kortere oplæg i hverdagen under “Rystalk” eller “Åbne vinduer”. Initiativet med morgensang hver anden uge inden skoletid fortsætter og boostes gennem opslag. Som en indsats i skoleåret 2020-2021 søges det gennem fokusgruppeinterviews afdækket, hvad der karakteriserer de succesfulde fællesskaber med henblik på at styrke nye og sunde fællesskaber i en stor organisation. Skolens interne facebookside søges boostet i et forsøg på at informere om de mange aktiviteter i skolens liv.

I forbindelse med Coronakrisen har arbejdet med fælleskaber fået en ny dimension, idet der i skoleåret 2020-2021 i højere grad arbejdes med virtuelle fællesskaber for at sikre, at skolens sammenhængskraft kan bestå under pandemien.

Sundhed og trivsel

Medlemmer: UD, JUP
Med fokus på at fremme et sundt ungdomsliv arbejder gruppen målrettet med diverse indsatser bl.a. i samarbejde med Københavns Kommune under en partnerskabsaftale. Der er i skoleåret 2020-2021 særligt fokus på rygning og skolen har indført røgfri skoletid som indledning til det forventede forbud fra sommeren 2021. Der arbejdes endvidere med rusmidlers skadelige virkning ligesom der regelmæssigt tilbydes sundhedstjek på skolen, hvor der er mulighed for at visitere videre til behandling andre steder. Der arbejdes målrettet med at skabe en sund festkultur i de enkelte klasser samt i skolen generelt. Der er også fokus på at skabe en god klassekultur, hvor eleverne trives både fagligt og socialt.

Talentudvikling

Medlemmer: AH, BSS
Der arbejdes med fremme og synliggørelse af talentudviklingen på skolen ved at facilitere et bredt udvalg af individuelle tilbud til skolens elever. Der er fokus på synliggørelse af talentudviklingstilbud overfor skolens elever bl.a ved et stort arrangement i samarbejde med skolens frivillighedsudvalg. Der sættes fokus på, hvordan man gennem engagement i ekstra-curriculære aktiviteter kan styrke sin egen handlekompetence og bane vejen for studier i udlandet.

I forbindelse med Corona krisen foregår arbejdet med talentudvikling langt hen ad vejen virtuelt.

Frivillighed

Medlemmer: La, BFR, Birk, Li
Der arbejdes med fremme af elevernes sociale engagement gennem deltagelse I frivilligt arbejde. Gennem forskellige samarbejder med frivillighedsorganisationer som Ungdommens Røde Kors, Frivillighedscenter Vesterbro, Plejehjemmet Bryggergården, lektiecaféer på forskellige skoler mm. understøttes en medborgerskabstilgang og interesserede elever får mulighed for at udvikle konkrete handlekompetencer. I skoleåret 2020-2021 vil der i samarbejde med udvalget for Global dannelse være et særligt fokus på at udvikle og gennemføre et program for skolens udvekslingselever.

I forbindelse med Corona-krisen er frivillighedsprojekterne lagt i dvale. Vi arbejder for at fastholde vores kontakter og forventer at starte alle projekterne op igen, når det bliver forsvarligt.

Under udvalget ligger der endvidere en række driftsopgaver:

  • Tilrettelæggelse af introforløbet og grundforløbet
  • Samarbejde med elevrådet og med andre elevudvalg om forslag og initiativer
  • Facilitering af arrangementer
  • Kommunikation i organisationen med særligt fokus på elever

 

Almen dannelse på Rysensteen