Elever vurderer egen opgave

Elever vurderer egen opgavebesvarelse med et feedbackskema, som læreren også anvender (tydeliggøre genrekrav)

I modulet efter eleverne har afleveret deres opgavebesvarelse skal de læse deres egen opgave igennem ud fra et feedbackskema. Læreren giver sin feedback tilbage ud fra samme skema, men først efter de har arbejdet med deres eget feedbackskema. Øvelsen kan også laves med en peer-to-peer-sekvens, som det er gjort i den følgende beskrivelse.

Klassen deles op i par. Parrene læser hinandens opgave først og derefter deres egen. De skal udfylde ud fra et feedbackskema til begge opgaver og give hinanden en mundtlig feedback på baggrund af skemaerne, og til sidst i modulet skal de læse , inden de læser min formative feedback, som også er placeret i et skema.

At læse en anden elevs opgave har flere formål: At eleven ser andre opgaver end sin egen og ser på andres måde at løse opgaven på. Men anvendelsen af feedback-skemaet har som sit væsentligste formål at give eleverne mulighed for at reflektere over de genrekrav og de opgavekoder, der er knyttet til en opgav og trænet evne til selvvurdering. Dels får eleverne set genrekravene og opgavekoderne, men de får med kravet om at finde passager, der fungerer/kan forbedres i forhold til genrekravene og opgavekoderne, en bedre forståelse af, hvad genrekravene og opgavekoderne betyder: Hvad indholdet af dem egentligt er.

Lærerens udfyldelse af feedback-skemaet vil fremstå som sandheden for eleven. Derfor kan det klare noget af den uklarhed, der muligvis vil opstå i peer-to-peer-processen. Årsagen til, at eleverne ikke blot får lærerens feedbackskema, men er igennem en peer-to-peer-proces inden da, skal findes i, at sandsynligheden for, at genrekravene og opgavekoderne, som fremgår af feedbackskemaerne, er blevet internaliseret hos eleven, er større, idet de har været nødsaget til at reflektere over, hvad indholdet af genrekravene og opgavekoderne er. Og det har givet eleverne en evne tll selv at vurdere deres niveau. Desuden kan en anden elevs gennemlæsning og feedback på opgaven og deres egen gennemlæsning af opgaven muliggøre, at lærerens feedback ikke vil komme som nogen stor overraskelse, idet eleverne forhåbentligt kan se de samme udviklingsmuligheder, som læreren kan. De elever, der oplever en stor forskel på min feedback og deres egen, er vigtig at notere sig. Her synes genrekravene og opgavekoderne ikke at være initialiseret, så her ligger en pædagogisk opgave i at gøre dem initialiseret gennem øvelser, eksempler og refleksioner over disse.
 

Modulplan

Eleverne er organiseret i par på baggrund af en systematik, hvor en elev, der har svaghed i et eller flere elementer, danner par med en elev, der er netop stærk på det felt. Nogle elever er svage på alle felter: De kan matches med de stærkeste elever, idet disse formentligt nemmere kan se, at der er tale om en svag besvarelse og derfor kan pege på få ting, der skal ændres. Når svage besvarelser er koblet med stærke besvarelser, er eleverne med de stærke besvarelser blevet gjort opmærksomme på, at de skal være nænsomme i deres feedback.
 
 • 40 min: Eleverne læse en anden elevs opgave og giver feedback ud fra et feedback-skema. I feedback-skemaet skal eleven klippe passager ind fra opgaven, som de reflekterer over i forhold til, hvorfor afsnittet fungerer, eller hvordan det kan gøres bedre. 

  Formålet er, at eleverne kommer tættere på forståelsen af genrekravene og opgavekoderne og får en opfattelse af, hvordan de selv klare sig: selvvurderingen kommer i spil. At eleverne har læst en anden elevs besvarelse, som har løst opgaven på en anden måde, skal øge elevernes evne til at reflektere over, hvordan de selv har klaret opgaven.

  Læreren går rundt og hjælper særlig elever, der har lavet svage besvarelser.
   
 • 15 min: Hver elev læser deres egen opgave og udfylder det samme feedback-skema til sin egen opgave. At eleverne har læst hinandens og egen opgave ud fra et feedbackskema giver en mulighed for, at både partneren og eleven selv har peget på de samme styrker og udfordringer. Men det kan vel være, at der ikke er enighed om det. Her er der så nogle uklarheder om forståelse af genrekrav og opgavekoder - og disse uklarheder skaber refleksion.
   
 • 20 min:  Efterfølgende taler de eleverne opgaverne igennem og peger på styrker og mulige forbedringer. Disse skrives ned.
   
 • 10 min: Derefter læser eleverne lærerens feedback-skema. Lærerens udfyldelse af feedback-skemaet vil fremstå som sandheden for eleven. En anden elevs gennemlæsning og feedback på en given opgave og deres egen gennemlæsning af opgaven muliggør, at lærerens feedback ikke vil komme som nogen stor overraskelse, idet eleverne forhåbentlig kan se de samme udviklingsmuligheder, som læreren kan. De elever, der oplever en stor forskel på lærerens feedback og deres egen, er vigtige at notere sig. Her synes genrekravene og opgavekoderne ikke at være initialiseret, så her ligger en pædagogisk opgave i at gøre dem initialiseret gennem øvelser, eksempler og refleksioner over disse. Og det har givet eleverne en evne til selv at vurdere deres niveau.
   
 • 10 min: Individuel logbog. På baggrund af den samlede feedback skal eleven i dokumentet angive, hvad der eleven skal arbejdes videre med i næste opgave.
Elever bliver bl.a. sat til selv at vurdere deres opgavebesvarelser.