Rusmiddelpolitik

Rusmidler indgår i den danske ungdomskultur, men uhensigtsmæssig brug går ud over den unges læringsparathed og kan medføre forskellige former for risikoadfærd – herunder skabe et egentligt misbrug. Rysensteen Gymnasium har et ansvar for at give de unge de bedst mulige rammer for at læring samt personlig og social udvikling kan foregå i respekt for hinanden samt med ansvar og omsorg for den enkelte og fællesskabet. Vores mål med rusmiddelpolitikken er dels at sikre sådanne rammer og dels at sikre kendskab til praksis for såvel elever, forældre som ansatte på skolen. I forlængelse af vores vision (bl.a. om sundhed) arbejder vi for, at eleverne ændrer holdning til brug af rusmidler, så de kommer til at spille en stadig mindre rolle i deres sociale liv.

Som en del af almendannelsen søger Rysensteen Gymnasium at motivere til sundhed blandt eleverne. Dette betyder bl.a., at der i en række undervisningsforløb sættes fokus på virkningen af rusmidler. I 1.g informeres der ved et fællesarrangement om konsekvenser af uhensigtsmæssig indtagelse af rusmidler. Ligesom at eleverne selv er med til at udarbejde en fest med stil-guide i løbet af det første halve år. 

Værdigrundlag

Der afholdes på skolen en række arrangementer og begivenheder med et socialt fokus, hvor elevernes fællesskab og trivsel er i centrum. Rammerne for disse arrangementer tager udgangspunkt i skolens 3 overordnede ordensregler og er baseret på NORA, Rysensteens værdigrundlag. Ordensreglerne er:

  1. På Rysensteen Gymnasium udviser man respekt for hinanden og drager omsorg for den enkelte og fællesskabet.
  2. På Rysensteen Gymnasium udviser man respekt for bygninger og inventar og hjælper med til at værne om skolens materialer.
  3. På Rysensteen Gymnasium optræder man som en god ambassadør, når man repræsenterer skolen udadtil.

Mens NORA står for: Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed. 

Rammer

Brug af rusmidler i skoletiden og i forbindelse med undervisning accepteres ikke og resulterer i øjeblikkelig bortvisning fra skolen.

Teamlærere, studievejledere og ledelse står til rådighed med rådgivning og hjælp i tilfælde, hvor der opstår misbrugsproblemer. Her henvises efter behov til behandlingssteder, ligesom der ved akut opstået behov kan henvises til den psykiatriske skadestue. Fra forårssemesteret 2018 er der fast tilknyttet en rusmiddelrådgiver til skolen. Der kan visiteres til Rusmiddelrådgiveren gennem studievejlederne på Rysensteen Gymnasium. Rusmiddelrådgiveren kan endvidere facilitere klassedialoger om rusmidler.

Fælles for alle arrangementer og begivenheder er, at al brug af andre rusmidler end alkohol ikke tolereres og øjeblikkeligt medfører bortvisning fra sociale fællesarrangementer. Skolen tolererer ligeledes ikke medbragte drikkevarer ved arrangementer på skolen.

Praksis i relation til diverse arrangementer og begivenheder med skolen som ramme  

Introture i 1g

Skolen tilrettelægger hvert år hytteture med overnatning for de nye 1.g klasser. På disse ture deltager klassens teamlærere og turene er frie for alkohol, hash og andre rusmidler. På introturen udarbejdes en “fest med stil”-guide og der tales om klasserumskultur både i skolen og udenfor skolen i forhold til forventningsafstemning, fester og alkohol.

Sociale arrangementer med begrænset udskænkning af øl

Enkelte fredagscaféer i løbet af skoleåret i tidsrummet 15.30 - 18.00. Alle andre arrangementer i skoleregi er alkoholfrie!

Skolefester

Fester arrangeres ud fra retningslinier, der aftales mellem ledelse og festudvalg. Der sælges sodavand og øl. Medbragte drikkevarer tolereres ikke og konfiskeres ved indgangen af vagter. Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede elever. Vagterne kan desuden træffe beslutning om at hjemsende en elev, der udviser problematisk adfærd. Hjemsendelsen skal naturligvis tilgodese elevens sikkerhed og sker for elever under 18 år efter kontakt med hjemmet.

Studierejser og ekskursioner

Studierejser er principielt alkoholfri. Der kan forud for hver rejse træffes aftale om visse undtagelser. Dette aftales specifikt mellem ledelse, lærere og elever/forældre.Principperne gælder også ved genbesøg. 

Sociale arrangementer udenfor skolen tilrettelagt af elever

I forbindelse med elevernes sociale liv udenfor skolen vil de unge i større eller mindre omfang møde rusmidler som en del af den generelle ungdomskultur. På Rysensteen Gymnasium opfordrer vi til, at man som forældre til en ung løbende har en samtale om de udfordringer i forhold til rusmidler, som den unge møder i forskellige sammenhænge. Fra skolens side forsøger vi gennem dialog med de unge at medvirke til, at fokus flyttes bort fra alkoholindtagelse og over mod andre værdier i det sociale fællesskab.

Rysensteener-erklæringen

Input til denne rusmiddelpolitik har været vendt i Studierådet efter diskussion i klasserne og den endelige udformning af en rusmiddelpolitik er varetaget af MIO. Desuden har de store elevudvalg udformet og underskrevet: 

"Vi, elever og udvalg på Rysensteen Gymnasium, vil sætte respekten for såvel den enkelte elev som for helheden i centrum for alt, hvad vi foretager os på skolen. Vi anerkender, at vi med frihed og tillid følger et ansvar, som vi vil gøre vores yderste for at leve op til – individuelt og i fællesskab. Vi vil støtte op om hinandens initiativer og samtidig hjælpe med til, at alle arrangementer afvikles under rimelige forhold og indenfor rammerne af skolens ordensregler og værdigrundlag".

Vi skriver hermed under på Rysensteener-erklæringen:

Elevrådet Kælderudvalget Festudvalget
Musicaludvalget Operation Dagsværk Fredagsøludvalget
G.U.R.G

Rusmiddelpolitikken er udarbejdet af MIO, marts 2011
(red. af skolekulturudvalget 2016)