IT- og kommunikationspolitik

Anvendelsen af IT er helt central i hverdagen på Rysensteen Gymnasium for alle medarbejdere og alle elever. I undervisningen kommer det bl.a. til udtryk i den 1:1 læring, der nu i en del år har været udgangspunkt for den pædagogiske tilgang. Det indebærer, at man som elev på Rysensteen Gymnasium har forventes at medbringe en bærbar computer til undervisningen som et uundværligt arbejdsredskab. Hermed åbnes op for forskellig brug herunder kommunikation med omverden. For at beskytte den enkelte bruger og for at skabe klarhed over hvor og hvordan, de forskellige brugere kommunikerer med hinanden og omverden, har MIO på baggrund af indhentet information fra forskellige brugergrupper formuleret nedenstående IT- og kommunikationspolitik for Rysensteen Gymnasium, som indeholder følgende punkter:
 

  1. Elevcomputere – brug og ansvar
  2. IT – ordensregler
  • Værdigrundlag – IT-etik
  • Hvad er snyd – om digital dannelse
  • Kommunikation i de forskellige IT-platforme
  • Hjemmesiden
  • Lectio
  • Rys-bloggen
  • IT-politik gruppen

Elevcomputere – brug og ansvar

Elever ved Rysensteen Gymnasium har pligt til at medbringe en bærbar computer til den daglige undervisning. Den enkelte elev er selv ansvarlig for at computeren virker, og at der er de programmer på, som bruges i undervisningen og at programmerne er opdaterede. Der stilles ligeledes krav om, at alle jævnligt opdaterer de personlige computere med henblik på at reducere risikoen for virus og anden malware. Alle elever har pligt til selv at medbringe en oplader med tydelig navnemærkning samt en forlængerledning. Det er elevens eget ansvar at passe på sit computerudstyr. I tilfælde, hvor eleven i en kortere periode ikke råder over egen computer, er det muligt at låne en bærbar computer på skolen. Henvendelse sker til studiecenterlederen .
Alle elever har adgang til skolens trådløse netværk. Eleverne har endvidere adgang til at printe dokumenter ud. Af hensyn til miljøet henstilles der til, at alle (elever, lærere og administration) grundigt overvejer hvad og hvor meget, der skal udprintes.
I undervisningen har eleverne pligt til at følge lærerens anvisninger vedrørende brug af computeren – herunder at lukke ned, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til den pædagogiske aktivitet.
Skolen råder desuden over et antal stationære computere til brug for eleverne. Computerne er forsynet med de nødvendige programmer og vedligeholdes af skolens IT-afdeling. Alle ønsker om ændringer, tilføjelser og problemer rettes til denne afdeling. Skolens IT-udstyr behandles i overensstemmelse med skolens ordensregler.


IT-ordensregler

Værdigrundlag – IT –etik

Skolens værdigrundlag og de deraf afledte ordensregler er udgangspunkt for al kommunikation på skolen – herunder også kommunikation i det virtuelle rum. Det betyder, at kommunikationen skal foregå med respekt for den enkelte og fællesskabet, og at alle i deres kommunikation udadtil optræder som gode ambassadører for Rysensteen Gymnasium. I den sammenhæng skal det nævnes, at optagelser af billeder og lyd kun må offentliggøres, hvis alle involverede parter er indforstået med det.
Vær opmærksom på de almindeligt gældende regler for offentliggørelse af oplysninger om og af andre. Reglerne kan findes på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828 (Persondataloven) og på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129901 (Loven om ophavsret). Med henvisning til Loven om ophavsret, skal man være særligt opmærksom på reglerne for fildeling gennem de særlige fildelingsprogrammer. Netværket må ikke bruges til fildeling af filer med ophavsret (musik, film o.lign.)


Hvad er snyd ?– om digital dannelse

Som et led i almendannelsen på Rysensteen Gymnasium arbejder vi med at give eleverne et fagligt og etisk grundlag til at begå sig i den virtuelle verden. Man kan her tale om en digital dannelse. Eleverne inddrager forskellige digitale medier i deres undervisning og kommer på den måde i kontakt med informationer, holdninger og synspunkter samt materialer fremstillet af andre. Det er derfor vigtigt, at eleverne lærer, hvordan man korrekt bruger kilder, som er fundet på nettet. Det drejer sig om god praksis for henvisninger og citater i elevernes egne opgaver. Af skolens studieregler fremgår det endvidere, hvordan skolen forholder sig til ”uselvstændige opgaver”, hvor hele eller dele af indholdet er hentet fra andre uden angivelse af henvisninger eller kilder. Sådanne opgaver falder ind under kategorien ”Snyd”.


Kommunikation i de forskellige IT-platforme

På Rysensteen Gymnasium sker den virtuelle kommunikation ved brug af forskellige IT-platforme, der hver for sig har et særligt fokus. For at skabe den mest hensigtsmæssige kommunikation i det virtuelle rum, giver nedenstående oversigt retningslinjerne for brug af de forskellige systemer med vægt på kommunikation.


Hjemmesiden

Hjemmesiden er Rysensteen Gymnasiums officielle kanal til omverden. Her tegnes et billede af skolens profil gennem tekst og billeder. Indlæggene er styret af en hjemmesideredaktør i samarbejde med en informationsmedarbejder og ledelsen. Alle elever og ansatte har adgang til at sende indlæg til hjemmesideredaktøren. Modtagerne er primært eksterne interessenter f.eks. forældre, kommende elever, samarbejdspartnere og censorer . Hjemmesiden indeholder endvidere en linksamling til de andre virtuelle platforme, som skolen benytter.


Lectio

Lectio er skolens administrative system. Det bruges som planlægningsværktøj for de ansatte. Her samles information om skema, undervisningsforløb, elevernes studieaktivitet, elevernes standpunkt, eksamen mm. Da lærerne selv har adgang til at oprette, aflyse og ændre undervisningsmoduler i lectio og da information om lektier og skriftlige opgaver lægges her, er der i samarbejde med Studierådet udarbejdet et sæt retningslinier til brug af lectio - læs dem her.

Lectio har også indbygget en beskedfunktion, hvis brug reguleres efter nedenstående regler:
Beskedfunktionen bruges til kommunikation mellem elever og lærere, elever og administration, elever og studievejleder og elever og ledelse samt i undervisningsrelaterede/faglige spørgsmål mellem elev og elev. For at sikre, at vigtig skolerelateret information ikke går tabt og at elever og lærere ikke føler sig oversvømmet af ”spam-mails”, har MIO besluttet følgende regler :
• Al kommunikation fra elever til andre elever, hvor indholdet enten ikke er snævert undervisningsrelateret eller hvor kommunikationen retter sig mod mindre eller større grupper af elever flyttes over i andre medier og finder ikke sted i lectio.
1. Personlig kommunikation henvises til Facebook eller andre sociale medier.
2. Kommunikation mellem udvalgsmedlemmer og udvalg og alle elever foregår via udvalgenes facebook-sider.
• Efterlysning af glemte sager finder ikke sted i lectio men i ”glemmekassen” (se links).
• Diskussioner og debatter om interne skoleemner henvises også til Rysbloggen og finder ikke sted i lectio.
Alle brugere af lectio er forpligtet til at tjekke sine beskeder en gang i døgnet på alle hverdage.


IT-politikgruppe

MIO har nedsat en gruppe med deltagelse af elever, lærere og ledelse, hvis kommissorium er, at træde sammen og diskutere sager, hvor kommunikationen på Rysensteen Gymnasium ikke foregår i overensstemmelse med ovenstående IT-politik. Henvendelser om brud på IT-politikken rettes til studiechefen, der sørger for at indkalde denne gruppe, der vurderer den konkrete sag og handler på dette grundlag. Sager vedr. snyd og uretmæssig brug af materialer på nettet behandles fortsat som beskrevet i studiereglerne.
MIO marts 2011