Studie- og ordensregler

Rysensteens værdier - NORA

Nysgerrighed    
Ordentlighed    
Rummelighed    
Ansvarlighed 

Studie- og ordensregler på Rysensteen Gymnasium

Rysensteen Gymnasium er et professionelt læringsfællesskab med høj faglighed og et dannelsesprojekt, der betoner et verdensborgerskab. Vi har skabt en ramme om studiemiljøet, der understøtter elevernes læring med klare forventninger og krav til den enkelte.

Med NORA som grundlag

På Rysensteen Gymnasium tager det daglige samvær i undervisningen såvel som udenfor undervisningen udgangspunkt i NORA, der står for fire centrale værdier; Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed. Det betyder også at alle skolens regelsæt og politikker bygger på disse fire værdier. 

NORA forpligter og understøtter et sundt og aktivt læringsfællesskab, der bl.a. udfoldes i skolens Studie- og ordensregler med koblinger til skolens IT-politik med indsatser omkring digital dannelse, skolens Antimobbepolitik samt skolens Rusmiddelpolitik.

Nora

Ordensregler

Nedenstående regler dækker de overordnede rammer for almindelig orden og adfærd for elever på Rysensteen Gymnasium.

 1. På Rysensteen Gymnasium udviser vi respekt for hinanden og drager omsorg for den enkelte og fællesskabet. En uddybning fremgår af skolens anti-mobbepolitik, og sanktioner i forbindelse med vold og trusler om vold står beskrevet i skolens beredskabsplan.
 2. På Rysensteen Gymnasium udviser vi respekt for bygninger og inventar og hjælper med til at værne om skolens materialer.
  - Alle elever har ansvar for at rydde op efter sig selv.
  - Alle klasser deltager i en tjanseordning i tidsrummet 15.30 - 16.30, hvor klasserne på skift deltager i at rydde op og gøre klar til rengøring. Fremmøde sker hos serviceafdelingen hhv. i hovedbygningen og på FT 2.sal. Tjans fremgår af Lectio.
  - Ved beskadigelse på bygninger og inventar bliver eleven gjort økonomisk ansvarlig efter de almindelige regler om erstatning.
 3. Bøger, computere og øvrige materialer udlånes på følgende vilkår 
  - Alle lån registreres personligt.
  - Der må ikke skrives i lånte bøger (dog skal der skrives navn på indersiden af omslaget).
  - Alle lånte bøger, computere og øvrige materialer skal afleveres på forlangende i løbet af skoleåret eller ved et skoleårs afslutning.
  - Ikke afleverede eller ødelagte bøger, computere og øvrige materialer skal erstattes til priser, som skolen fastsætter på grundlag af skolens omkostning til genanskaffelse.
  - Afleveres de lånte bøger og materialer ikke efter hjemkaldelse og rykkerprocedure, bliver man erstatningspligtig.
 4. På Rysensteen Gymnasium optræder vi som gode ambassadører, når vi repræsenterer skolen udadtil. Dette gælder også i tidsrum, der ligger uden for den almindelige undervisningstid.
 5. Ved overtrædelse af ordensreglerne herunder de regler, der er nærmere beskrevet i de enkelte politikker samt overtrædelse af Rysensteen Gymnasiums værdigrundlag “NORA”, vil der blive iværksat sanktioner, der afhængig af alvoren kan have nedenstående karakter:
 • Mundtlig pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter.
 • Mundtlig advarsel ved gentagne overtrædelser af studie- og ordensregler af mindre alvorlig karakter.
 • Skriftlig advarsel ved gentagne overtrædelser eller overtrædelser af mere alvorlig karakter.
 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen med fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve på Rysensteen Gymnasium. 

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Rysensteen Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til skolen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere. 

Normalt vil en sanktion kræve forudgående advarsel. I særligt alvorlige tilfælde og i gentagelsestilfælde kan sanktioner dog iværksættes uden forudgående varsel. 

For elever under 18 år orienteres forældre/værger om skriftlige varsler og sanktioner.

Studieregler

På Rysensteen Gymnasium er lærere og elever i fællesskab ansvarlige for at skabe et godt, fagligt aktivt miljø i hver enkelt time. 

Studieaktivitet

Alle elever er forpligtet til aktivt at følge undervisningen. Ved aktiv deltagelse menes følgende:

 • At man møder velforberedt.
 • At man med koncentration og fokus deltager konstruktivt og målrettet i alle undervisningsformer.
 • At man er medansvarlig for klasserumskulturen generelt.
 • At man deltager i klassefremlæggelser/oplæg.
 • At man deltager i terminsprøver, årsprøver og eksaminer.
 • At man deltager i ekskursioner.
 • At man deltager i skolens Global Citizenship Programme med en udvekslingsrejse og et genbesøg samt at begge besøg afvikles indenfor rammerne i det særligt udsendte aftalepapir vedr. rejser og genbesøg.
 • At man rettidigt afleverer skriftlige opgaver - og at disse kvalitativt og kvantitativt følger de fastsatte krav.

Teamlærerne diskuterer jævnligt elevernes aktivitetsniveau og faglige niveau - og hvis de finder anledning til at enkelte elever på grundlag af et lavt niveau bliver henvist til samtale med studievejleder, sørger de for dette. Lærerforsamlingen drøfter elevernes studieaktivitet og standpunkt tre gange årligt.

Elever der sammenlagt ikke har bestået på årskarakterer og evt. eksamenskarakter, kan ikke oprykkes i næste klasse.

Fremmøde

Der er mødepligt til undervisningen. Der registreres fravær ved begyndelsen af hvert modul i det studieadministrative system Lectio. Man er forpligtet til at angive fraværsårsager i Lectio. Kommer man for sent, er man selv ansvarlig for at benytte den swipe-terminal, der er placeret i den bygning, hvor undervisningen foregår. Ved swipe benytter man sit sundhedskort og går derefter direkte til undervisning. 
Administrationen vil efterfølgende sørge for, at fraværet rettes efter de nedenstående satser:

 • 0 - 45 minutter efter modulets start - 50 %
 • 45 - 90 minutter efter modulets start - 100%

Ingen lærer retter fravær for elever, der kommer for sent!

Ved sygdom skal man telefonisk afgive sygemelding senest kl. 9.00 den første sygedag. Skyldes fraværet andet end sygdom skal dette også meddeles kontoret. Hvis en elevs sygefravær skønnes at blive for stort, kan skolen anmode om en lægeerklæring, der bekostes af eleven.

Fravær i forbindelse med elevrådsmøder, mødedeltagelse i forbindelse med skolens organisatoriske udvalg, deltagelse i GCP-aktiviteter herunder udveksling med Haag, Dortmund og Bretagne samt særlige individuelle talentaktiviteter godskrives. Den ansvarlige lærer/elevrådsformand sørger for at indgive en deltagerliste til administrationen.

Skyldes fraværet andet end sygdom vil eleven ved vedblivende fravær modtage en mundtlig advarsel (first warning). Hvis fraværet ikke falder markant de efterfølgende 20 dage, vil eleven modtage en skriftlig advarsel (final warning) hos skolens fraværskoordinator, der samtidigt indkalder til samtaler. Hvis fraværet derefter ikke falder markant i den derpå følgende 20-dages periode, vil eleven enten:

 • Fortabe retten til at blive indstillet til prøve det pågældende år
 • Blive bortvist

Skriftlige opgaver

 • Alle skriftlige opgaver, der afleveres rettidigt, får feedback i overensstemmelse med skolens feedbackstrategier.
 • Opgaver, der afleveres efter fristen, får ikke feedback, men indgår i lærerens fastsættelse af standpunktskarakter (der kan dog være tale om særlige forhold, der kan tages hensyn til).
 • Opgavebesvarelser, der uploades tomme, med ganske få linjer, med "forkert" indhold, i ulæselige formater eller i kraft af opgaveformulering gives karakteren -3, og man fortaber retten til at aflevere den pågældende opgave igen.
 • Hvis du uden aftaler er bagud med mere end to opgaver, kan det medføre mundtlig og skriftlig advarsel i lighed med ovenfor beskrevet under punkt 7.

Selvstændighed i skriftlige opgaver

 • En skriftlig aflevering er et selvstændigt produkt. Ved et selvstændigt produkt menes, at opgaven er udfærdiget af dig evt. i samarbejde med andre deltagere i undervisningen, hvis dette er krævet. 
 • Simpel afskrift – herunder elektronisk kopiering, ikke markerede citater eller referat af kilder uden henvisning (også i oversættelse) anses som snyd.
 • Gribes du i at snyde tildeles du karakteren -3. Samtidig modtager du en mundtlig advarsel. Ved gentagelse i samme eller et andet fag modtager du en skriftlig advarsel, og tredje gang du gribes i snyd, bortvises du. Det er vigtigt at fastslå, at evt. advarsler som følge af snyd gælder for det samlede skoleforløb på Rysensteen Gymnasium og overføres således til efterfølgende skoleår.

Advarsler og sanktioner

Fælles for skriftlige advarsler og sanktioner gælder at de sendes til digital postkasse og betragtes dermed som modtaget. For elever under 18 år sendes skrivelsen ligeledes til værger.