Studie- og ordensregler

Studieregler

På Rysensteen Gymnasium er lærere og elever i fællesskab ansvarlige for at skabe et godt, fagligt aktivt miljø i hver enkelt time. Alle elever er forpligtet til aktivt at følge undervisningen. Ved aktiv deltagelse menes følgende:

 • At man møder velforberedt
 • At man med koncentration og fokus deltager konstruktivt og målrettet i alle undervisningsformer
 • At man er medansvarlig for klasserumskulturen generelt
 • At man deltager i klassefremlæggelser/oplæg
 • At man deltager i terminsprøver, årsprøver og eksaminerAt man deltager i ekskursioner
 • At man rettidigt afleverer skriftlige opgaver - og at disse kvalitativt og kvantitativt følger de fastsatte krav

Teamlærerne diskuterer jævnligt elevernes aktivitetsniveau og faglige niveau - og hvis de finder anledning til at enkelte elever på grundlag af et lavt niveau bliver henvist til samtale med studievejleder, sørger de for dette. Lærerforsamlingen drøfter elevernes studieaktivitet og standpunkt i november og marts. Elever der ikke har bestået på årskarakterer, kan ikke oprykkes i næste klasse.


Fremmøde

Ved sygdom skal man telefonisk afgive sygemelding senest kl. 9.00 den første sygedag. Skyldes fraværet andet end sygdom skal dette også meddeles kontoret. Hvis en elevs sygefravær skønnes at blive for stort, kan skolen anmode om en lægeerklæring, der bekostes af eleven.

Skyldes fraværet andet end sygdom vil eleven ved vedblivende fravær modtage en mundtlig advarsel. Hvis fraværet ikke falder markant de efterfølgende 20 dage, vil eleven modtage en skriftlig advarsel. Hvis fraværet derefter ikke falder markant i den derpå følgende 20-dages periode, vil eleven enten:

 • Fortabe retten til at blive indstillet til prøve det pågældende år
 • Blive bortvist


Skriftligt fravær

 • Alle skriftlige opgaver, der afleveres rettidigt, bliver rettet, kommenteret og vurderet grundigt.
 • Opgaver, der afleveres efter fristenfår en vurdering uden kommentarer og konstruktiv kritik (der kan dog være tale om særlige forhold, der kan tages hensyn til)
 • Opgavebesvarelser, der uploades tomme, med ganske få linier eller i ulæselige formater gives karakteren -3, og man fortaber retten til at aflevere den pågældende opgave igen


Retningslinier for brug af lectio

Klik her for at læse skolens retningslinjer for brug af lectio.

Bøger, computere og øvrige materialer udlånes på følgende vilkår

 • alle lån registreres på navn,
 • der må ikke skrives i lånte bøger,
 • alle lånte bøger, computere og øvrige materialer skal afleveres på forlangende i løbet af skoleåret eller ved et skoleårs afslutning,
 • ikke afleverede eller ødelagte bøger, computere og øvrige materialer skal erstattes til priser, som skolen fastsætter på grundlag af skolens omkostning til genanskaffelse,
 • afleveres/erstattes de lånte bøger og materialer ikke efter hjemkaldelse og rykkerprocedure, overdrages inddrivelsen til Skat.

Ordensregler

Nedenstående regler dækker de overordnede rammer for almindelig orden og adfærd for elever på Rysensteen Gymnasium.

 1. På Rysensteen Gymnasium udviser man respekt for hinanden og drager omsorg for den enkelte og fællesskabet.
 2. På Rysensteen Gymnasium udviser man respekt for bygninger og inventar og hjælper med til at værne om skolens materialer.
 3. På Rysensteen Gymnasium optræder man som en god ambassadør, når man repræsenterer skolen udadtil.