Studie- og ordensregler

Med afsæt i en forståelse af Rysensteen Gymnasium som et professionelt læringsfællesskab med høj faglighed og et dannelsesprojekt, der betoner et verdensborgerskab, har der i de seneste år været arbejdet på at skabe en ramme om studiemiljøet, der understøtter elevernes læring med klare forventninger og krav til den enkelte.

Med NORA som grundlag

På Rysensteen Gymnasium tager det daglige samvær i undervisningen såvel som udenfor undervisningen udgangspunkt i NORA, der står for 4 centrale værdier; Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed. Det betyder også at alle skolens regelsæt og politikker bygger på disse 4 værdier. NORA forpligter og understøtter et sundt og aktivt læringsfællesskab, der bl.a udfoldes i skolens Studie- og ordensregler med koblinger til skolens IT-politik med indsatser omkring digital dannelse, skolens Antimobbepolitik samt skolens Rusmiddelpolitik.

NORA
 

Nedenstående regler dækker de overordnede rammer for almindelig orden og adfærd for elever på Rysensteen Gymnasium.

1.
På Rysensteen Gymnasium udviser man respekt for hinanden og drager omsorg for den enkelte og fællesskabet. En uddybning fremgår af skolens anti-mobbepolitik og sanktioner i forbindelse med vold og trusler om vold står beskrevet i skolens beredskabsplan.

2.
På Rysensteen Gymnasium udviser man respekt for bygninger og inventar og hjælper med til at værne om skolens materialer.

 • Alle elever har ansvar for at rydde op efter sig selv.
 • Alle klasser deltager i en tjanseordning i tidsrummet 15.30 - 16.30, hvor klasserne på skift deltager i at rydde op og gøre klar til rengøring. Fremmøde sker hos serviceafdelingen hhv. i hovedbygningen og på FT 2.sal. Tjans fremgår af lectio.
 • Ved beskadigelse på bygninger og inventar bliver eleven gjort økonomisk ansvarlig efter de almindelige regler om erstatning.

Bøger, computere og øvrige materialer udlånes på følgende vilkår: 

 • alle lån registreres personligt
 • der må ikke skrives i lånte bøger,
 • alle lånte bøger, computere og øvrige materialer skal afleveres på forlangende i løbet af skoleåret eller ved et skoleårs afslutning,
 • ikke afleverede eller ødelagte bøger, computere og øvrige materialer skal erstattes til priser, som skolen fastsætter på grundlag af skolens omkostning til genanskaffelse,
 • afleveres/erstattes de lånte bøger og materialer ikke efter hjemkaldelse og rykkerprocedure, overdrages inddrivelsen til Skat.

3.
På Rysensteen Gymnasium optræder man som en god ambassadør, når man repræsenterer skolen udadtil. Dette gælder også i tidsrum, der ligger udenfor den almindelige undervisningstid.

Ved overtrædelse af ordensreglerne herunder de regler, der er nærmere beskrevet i de enkelte politikker samt overtrædelse af Rysensteen Gymnasiums værdigrundlag “NORA”, vil der blive iværksat sanktioner, der afhængig af alvoren kan have nedenstående karakter:

 • Mundtlig pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter
 • Mundtlig advarsel ved gentagne overtrædelser af studie- og ordensregler af mindre alvorlig karakter
 • Skriftlig advarsel ved gentagne overtrædelser eller overtrædelser af mere alvorlig karakter
 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen med fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve på Rysensteen Gymnasium. 

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Rysensteen Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til skolen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere. 

Normalt vil en sanktion kræve forudgående advarsel. I særligt alvorlige tilfælde og i gentagelsestilfælde kan sanktioner dog iværksættes uden forudgående varsel.

For elever under 18 år orienteres forældre/værger om varsler og sanktioner.

På Rysensteen Gymnasium er lærere og elever i fællesskab ansvarlige for at skabe et godt, fagligt aktivt miljø i hver enkelt time. Alle elever er forpligtet til aktivt at følge undervisningen. Ved aktiv deltagelse menes følgende:

 • At man møder velforberedt
 • At man med koncentration og fokus deltager konstruktivt og målrettet i alle undervisningsformer
 • At man er medansvarlig for klasserumskulturen generelt
 • At man deltager i klassefremlæggelser/oplæg
 • At man deltager i terminsprøver, årsprøver og eksaminer
 • At man deltager i ekskursioner
 • At man deltager i skolens Global Citizenship Programme med en udvekslingsrejse og et genbesøg
 • At man rettidigt afleverer skriftlige opgaver - og at disse kvalitativt og kvantitativt følger de fastsatte krav

Teamlærerne diskuterer jævnligt elevernes aktivitetsniveau og faglige niveau - og hvis de finder anledning til at enkelte elever på grundlag af et lavt niveau bliver henvist til samtale med studievejleder, sørger de for dette. Lærerforsamlingen drøfter elevernes studieaktivitet og standpunkt i november og marts. Elever, der ikke har bestået på årskarakterer, kan ikke oprykkes i næste klasse.


Fremmøde

Der er mødepligt til undervisningen. Der registreres fravær ved begyndelsen af hvert modul i det studieadministrative system lectio. Du er forpligtet til at at afgive fraværsårsager i lectio. Kommer du for sent, er du selv ansvarlig for at benytte den swipe-terminal, der er placeret i den bygning, hvor du skal have undervisning. Du skal benytte dit sygesikringskort. Herefter går du til undervisning, og administrationen vil efterfølgende sørge for, at fraværet rettes efter de nedenstående satser:

    •    0 - 45 minutter efter modulets start - 50 %
    •    45 - 90 minutter efter modulets start - 100%

Ingen lærer retter fravær for elever, der kommer for sent!

Ved sygdom skal man telefonisk afgive sygemelding senest kl. 9.00 den første sygedag. Skyldes fraværet andet end sygdom skal dette også meddeles kontoret. Hvis en elevs sygefravær skønnes at blive for stort, kan skolen anmode om en lægeerklæring, der bekostes af eleven.
Skyldes fraværet andet end sygdom vil eleven ved vedblivende fravær modtage en mundtlig advarsel. Hvis fraværet ikke falder markant de efterfølgende 20 dage, vil eleven modtage en skriftlig advarsel. Hvis fraværet derefter ikke falder markant i den derpå følgende 20-dages periode, vil eleven enten:

    •    Fortabe retten til at blive indstillet til prøve det pågældende år
    •    Blive bortvist

Du skal være opmærksom på, at der i forbindelse med faget idræt automatisk udstedes en advarsel, hvis du overskrider 3 modulers fravær – med mindre du kommer med en lægelig udtalelse/lægeerklæring.
Fravær i forbindelse med elevrådsmøder, mødedeltagelse i forbindelse med skolens organisatoriske udvalg, deltagelse i GCP-aktiviteter herunder udveksling med Haag, Dortmund og Bretagne samt særlige individuelle talentaktiviteter godskrives. Den ansvarlige lærer/elevrådsformand sørger for at indgive en deltagerliste til administrationen.
Alt andet fravær behandles som fravær herunder sygdom, tandlægebesøg mm. Ved højt fravær har skolen ret til at udbede sig en lægeerklæring, der bekostes af eleven.


Skriftligt fravær

 • Alle skriftlige opgaver, der afleveres rettidigt, bliver rettet, kommenteret og vurderet grundigt.
 • Opgaver, der afleveres efter fristen får en vurdering uden kommentarer og konstruktiv kritik (der kan dog være tale om særlige forhold, der kan tages hensyn til)
 • Opgavebesvarelser, der uploades tomme, med ganske få linier eller i ulæselige formater gives karakteren -3, og man fortaber retten til at aflevere den pågældende opgave igen


Selvstændighed i skriftlige opgaver

En skriftlig aflevering er et selvstændigt produkt. Ved et selvstændigt produkt menes, at opgaven er udfærdiget af dig evt. i samarbejde med andre deltagere i undervisningen, hvis dette er krævet. Simpel afskrift – herunder elektronisk kopiering, ikke markerede citater eller referat af unavngivne kilder accepteres ikke. Dette gælder såvel hele opgaver som dele af opgaver. Gribes du i at snyde afvises opgaven, og du skal aflevere en ny. Samtidig modtager du en mundtlig advarsel. Ved gentagelse i samme eller et andet fag modtager du en skriftlig advarsel, og tredje gang du gribes i snyd, bortvises du. Det er vigtigt at fastslå, at evt. advarsler som følge af snyd gælder for det samlede skoleforløb på Rysensteen Gymnasium og overføres således til efterfølgende skoleår.


Digital undevisning

Læs reglerne for digital undervisning her (januar 2021).