Biologi og kemi

Biologi A med Kemi B

Biologien er i os, imellem os og omkring os - biologi er derfor et fag med stor relevans for vores hverdag og for vores eksistens.

På studieretningen Biologi og kemi på Rysensteen Gymnasium går vi i dybden med emner som menneskets fysiologi, genetik, mikrobiologi, evolutionsbiologi og økologi. Desuden beskæftiger vi os med aktuelle emner og problemstillinger, som diabetes, Covid19 og klima- og biodiversitetskrisen, og hvordan forskellige metoder, som stamcelleforskning, vacciner, GMO-afgrøder og naturgenopretning kan være løsninger på disse problemer.

Biologi er et fag i konstant udvikling og vi berører derfor også de mange nye bioteknologiske metoder. Det eksperimentelle arbejde er en stor og vigtig del af undervisningen i biologi. Nogle eksperimenter bliver udført i laboratoriet, andre på feltarbejde i naturen, men alle sker i tæt samspil med teorien og giver os derfor spændende muligheder for at afprøve hypoteser på baggrund af egne resultater.

Der vil også være aktiviteter ud af huset som en del af undervisningen, det vil for eksempel være ved deltagelse i laboratorie-øvelser og foredrag på universiteter og besøg på forskellige museer og oplevelsescentre med teknisk og naturvidenskabeligt indhold.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet.

Skema over studieretningens fag følger snarest muligt.

2023 Bio A + Ke B Timer 1.g Timer 2,g Timer 3.g I alt
Biologi A 75 95 155 325
Kemi B 75 125   200
Matematik A 125 125 125 375
Dansk A 80 80 100 260
Historie A 40 75 75 190
Fysik C   75   75
Engelsk B 90 120   210
Tysk f. B / Fransk f. B 100 100   200
Samfundsfag C 75     75
Musik C / Drama C 75     75
Religion C     75 75
Oldtidskundskab C     75 75
Idræt C 50 50 50 150
Valgfag C   75   75
Valgfag C     75 75
Studieretningsprojekt     20 20
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
45     45
Almen sprogforståelse 45     45
Andre undervisningsaktiviteter       130
Timer i alt 875 920 750 2675

Et valgfag i 2.g og et valgfag i 3.g: informatik C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C eller retorik C. Valfaget i 3.g kan erstattes af et C→B løft: fysik B, samfundsfag B, drama B, musik B eller idræt B. et B→A-løft: kemi  A, engelsk A, fransk A eller tysk A (hvis det er skemateknisk muligt).

Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Programme.

*Tallet er den samlede undervisningstid over de tre år. AP indgår reelt ikke i summen, da timerne kommer fra de fag, der indgår i forløbet (sprogfag). For NV's vedkommende kommer 15 timer fra de fag, der indgår, mens de resterende timer er dedikerede timer til NV.