Matematik, fysik og kemi

Studieretningerne for dig der har interesse i de grundlæggende naturvidenskabelige fag, der behandler alt fra Universets historie til de mindste bestanddele i stoffers opbygning. Centralt i undervisningen står det eksperimentelle arbejde i fysik og kemi og ofte i samspil med matematik. Her er der plads til at fordybe sig i naturlovene og forundres over både dagligdags- og ekstraordinære fænomener. Med vores eksperimentelle udstyr vil der blive åbnet for nye måder at lære naturvidenskab på. Digitale værktøjer til både dataopsamling, grafiske repræsentationer og arbejde med matematiske modeller er en integreret del af arbejdet i studieretningsfagene. Du vil få en ny forståelse for din omverden og for den indflydelse naturvidenskaben har på dig og samfundet.

På Rysensteen har du i disse studieretninger mulighed for at vælge mellem tre forskellige toninger.


● Matematik A, Fysik A med Kemi B (FYMA)
● Matematik A, Kemi A med Fysik B (KEMA)'
● Matematik A, Fysik A og Kemi A (SUPERSCIENCE)

● Matematik A, Fysik B, og Kemi B (ALMEN SCIENCE)


Fysik i studieretningen handler om at forstå naturens grundlæggende fænomener og processer. Du lærer om de grundlæggende begreber energi, bølger, atomer, radioaktivitet, elektricitet, bevægelse, kræfter og både det nære og det fjerne Univers. Du får desuden en baggrund for at kunne diskutere naturvidenskabeligt og forstå ny teknologi. Særligt på fysik A arbejder du med mere komplicerede emner og går mere i dybden - elektromagnetisme, som har lagt grunden for vores moderne samfund; den universelle gravitationslov, der holder planeter i deres bevægelse om en stjerne og får sorte huller til at fange alt i sit indre; rumfartsteknologiens udfordringer og muligheder og meget mere. Der arbejdes desuden også med helt aktuelle emner og den mest moderne teknologi.


Med kemi i studieretningen arbejder du generelt med forståelse af stoffers opbygning, egenskaber og stoffers kemiske reaktioner. Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt. Særligt på kemi A arbejder du med en udvidet kvantemekanisk beskrivelse af atomerne til både at forstå opbygningen af grundstoffernes periodiske system, men i særlig grad også de kemiske bindinger mellem atomer i kemiske forbindelser. Dette for at opnå dybere forståelse af kemiske reaktioners hastigheder og reaktionsmekanismer, spektroskopiske analysemetoder, der bygger på kemiske forbindelsers vekselvirkning med elektromagnetisk stråling, samt energi forbundet med kemiske reaktioner.

2023 FY A + MA A + Ke B Timer i 1.g Timer i 2.g Timer i 3.g I alt
Fysik A 75 95 155 325
Matematik A 125 125 125 375
Kemi A 75 95 155 325
Dansk A 80 80 100 260
Historie A 40 75 75 190
Biologi C   75   75
Fysik B        
Kemi B        
Engelsk B 90 120   210
Tysk f. B / Fransk f. B 100 100   200
Samfundsfag C 75     75
Musik C / Drama C 75     75
Religion C     75 75
Oldtidskundskab     75 75
Idræt C 50 50 50 150
Valgfag C     75 75
Valgfag C     75 75
Studieretningsprojekt     20 20
Naturvidenskabeligt
grundforløb
45     45
Almen sprogforståelse 45     45
Ander undervisningsaktiviteter       130

To valgfag i 3.g: informatik C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, retorik C. 
Det ene kan erstattes af et C→B løft: biologi B, samfundsfag B, drama B, musik B, idræt B eller et B→A-løft: kemi A, engelsk A, fransk A eller tysk A (hvis det er skemateknisk muligt).

Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Programme.

*Tallet er den samlede undervisningstid over de tre år. AP indgår reelt ikke i summen, da timerne kommer fra de fag, der indgår i forløbet (sprogfag). For NV's vedkommende kommer 15 timer fra de fag, der indgår, mens de resterende timer er dedikerede timer til NV.