Peer-to-peer på et afsnit

Eleverne har forud for modulet skrevet et afsnit til en opgave. I modulet skal eleverne gennem en peer-to-peer-feedback for at få peget på styrker og svagheder. 

Formålet er at gøre eleverne bevidste om indholdet af de specifikke krav til en genre, og hvordan man opfylder genrekravene. Man kan med fordel udlevere et skema med genrekravene til eleverne, som de kan give sig selv og medstuderende feedback efter. Hvis man også selv anvender samme skema til feedback øges elevernes forståelse af egen præstation. Endvidere giver det stort potentiale for læring, hvis der i et felt af skemaet er en stor diskrepans mellem elevens egen feedback og lærerens: En for stor diskrepans peger på en manglende forståelse af genrekravet hos eleven.

Eleverne sættes sammen i gruppe af tre, men det kunne også være i grupper af to. I grupper af tre får den enkelte elev to andres feedback på afsnit, hvorfor den kan være mere valid for eleverne. Elever kan være delt op efter faglige niveau, enten så elever med samme niveau sættes sammen, men det kan også være forskellige niveau, der sættes sammen.

Skitse til modulplan

15 min:
Lærer gennemgår karakteristika for det gode afsnit. Det kan være en besvarelse fra en tidligere elev, enten i samme opgave eller en anden. Det er ikke afgørende. Det afgørende er, at afsnittet rent teknisk er godt sat sammen og lever op til fagspecifikke genrekrav. Disse genrekrav skal gøres tydelige for eleverne - dels fordi eleverne skal anvende dem til at give feedback på en anden elevs afsnit, dels fordi de skal anvende genrekravene til sin efterfølgende omskrivning.


15-20 min:
Peer-to-peer runde 1: Elever læser anden elevs afsnit og giver feedback ud fra de genrekrav, eleverne er blevet gjort bekendt med i lærerens gennemgang.

Læreren går rundt til eleverne, særligt til de elever, der har særlige faglige svagheder. Man kan med fordel placere disse tæt på hinanden. Dygtige elever er typisk gode til at pådrage sig opmærksomhed, mens de elever, der er usikre, kan forsøge at undgå opmærksomhed. Som lærer skal man gøre sig bevidst, hvem man ønsker at have et særligt fokus på.

15-20 min:
Peer-to-peer runde 2: Elever læser anden elevs afsnit og giver feedback ud fra de genrekrav, eleverne er blevet gjort bekendt med i lærerens gennemgang.

Læreren går rundt til eleverne, særligt til de elever, der har særlige faglige svagheder. Man kan med fordel placere disse tæt på hinanden.

10 min:
Gruppen samles og giver hinanden feedback. Det er vigtigt, at den er konstruktiv, så man kan arbejde videre med den i en genskrivning.

Læreren går rundt til grupperne og lytter til feedbacken og løser de uenigheder, der er omkring genrekravene (hvilket i sig selv er ret sigende og er vigtig for udvikling af en korrekt forståelse af, hvordan man kan forbedre sig).

20 min:
Eleverne omskriver afsnit ud fra feedback. 
Her kan man bede eleven kommenterer på, hvad eleven har gjort anderledes for at anvende den feedback, de har fået fra de andre elever - og for at øge elevernes forståelse af genrekravene og at kunne omsætte dem til praksis. Læreren kan gå rundt blandt eleverne og hjælpe med at omsætte feedback til skrivepraksis.
Peer-to-peer feedback gives blandt eleverne.